مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA

ریسک غیر سیستماتیک:[1]

تغییر پذیری در بازده کل اوراق بهادار که به تغییر پذیری کل بازار ارتباطی نداشته باشد. ریسک غیر سیستماتیک نام دارد. ریسک غیر سیستماتیک به مجموعه ریسک هایی اطلاق می گردد که از مدیریت داخلی شرکت ها نشات می گیرد. مانند ریسک ساختار مالی، ریسک ساختار مدیریتی، ریسک درآمدی و ریسک اهرمی .

اگر چه تمامی اوراق بهادار تا حدودی از ریسک غیر سیستماتیک برخودار هستند با این حال این نوع ریسک بیشتر با سهام عادی مرتبط هست. هر چه تنوع اوراق بهادار بیشتر گردد ریسک غیر سیستماتیک کوچک و کوچکتر می گردد و ریسک کل پرتفلیو به ریسک سیستماتیک نزدیک تر می گردد.(موجون[2] ، 2008)

 

2-2-5-2.ریسک سیستماتیک[3]

 ریسک سیستماتیک به مجموعه عواملی اطلاق می گردد که از خارج بر طریقه قیمتی یک سهم تأثیر  می گذارد. به تعبیری دیگر تغییر پذیری در بازده کل اوراق بهادار که مستقیما با تغییرات و تحولات کلی در بازار یا اقتصاد عمومی مرتبط می باشد ریسک سیستماتیک نام دارد .تقریبا تمامی اوراق بهادار اعم از سهام با اوراق قرضه تا حدودی از ریسک سیستماتیک برخوردار می باشد. برای اینکه ریسک سیستماتیک در برگیرنده ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی، ریسک صنعت و ریسک طبیعی می باشند. بعد از آنکه ریسک غیر سیستماتیک حذف گردید آن چیزی که باقی می ماند ریسک غیر قابل تنوع، یا ریسک بازار(سیستماتیک ) می باشد. این قسمت از ریسک غیر قابل اجتناب می باشد .برای اینکه ربطی به نحوه عملکرد سرمایه گذار و ایجاد تنوع در سهام ندارد. اگر بازار سهام به سرعت با کاهش مواجه گردد، بسیاری از سهام ها بصورت معکوس تحت تأثیر  آن قرار گرفته و افزایش می یابند، و بالعکس. این تغییرات و تحولات بدون در نظر داشتن نحوه ی عملکرد انفرادی سرمایه گذاران رخ می دهد. برای محاسبه ریسک سیستماتیک از ضریبی تحت عنوان ضریب بتا بهره گیری می گردد که بیانگر نوعی ارتباط سیستماتیک ریسک بازار و سهام مورد مطالعه را به نمایش می گذارد و اگر چه از کل بازار نتیجه می گردد اما از اراده تک تک عناصر بازار خارج خواهد بود

[1] Unsystematic risk

[2] Mojon

[3] Systematic risk

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه کارایی شرکت های بورسی با بهره گیری از روش تلفیقی TOPSIS وDEA و یافتن ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام می باشد.

1-3-2.اهداف فرعی پژوهش :

    شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه اندازه کارایی و اندازه عدم کارایی شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم بازده و پر بازده موجود در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA  با فرمت ورد