عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA

نسبت  حاشیه سود : 

این نسبت از تقسیم سود خالص بر فروش کل به دست می آید.

= نسبت حاشیه سود

این نسبت قادر می باشد که دیدگاه عمیق تری به کارایی مدیریت در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد. این نسبت به جای در نظر گرفتن این مدیریت شرکت، چه اندازه از دارایی ها، سهام و سرمایه گذاری های شرکت های به دست آورده، مقدار پولی را که شرکت از تمام در آمد حاصل از فروش محصولات دارایی ها و سرمایه گذاری ها به دست خواهد آورد مورد توجه قرار می دهد .

1-10-تاپسیس فازی [1]

تاپسیس یکی از روش های تصمیم گیری چند شاخصه می باشد که در آن m  گزینه را با در نظر داشتن n  معیار، رتبه بندی می کند. مبانی این روش، انتخاب گزینه ای می باشد که کمترین فاصله را از جواب ایده ئال مطلوب و بیشترین فاصله را از جواب ایده آل نامطلوب دارد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از طرفی دیگر از آنجا که داده‌های یک فرایند تولید و یا یک مکانیزم خدمت رسانی، معمولا پیچیده می باشد و جمع آوری داده‌ها ی صحیح از آنها مشکل می باشد، به نظر می رسد برای کار با داده‌های غیر قطعی و یا بازه ای داده‌ها، بایستی روش های ویژه ای مورد بهره گیری قرار گیرد.

از این رو، می‌توان از منطق فازی در تکنیک های تصمیم گیری مختلف بهره گیری نمود و از مزایای آن بهره برد. یکی از این تکنیک ها، تکنیک تاپسیس می باشد که با کاربرد منطق فازی در آن، به تکنیک تاپسیس فازی تبدیل می گردد که روشی متفاوت از روش تاپسیس دارد .مبرهن می باشد که منطق اصلی بهره گیری از تکنیک های تصمیم گیری به صورت فاطی، تأثیر گذاری عدم قطعیت توام با تفکر آدمی، در تصمیم گیری ها می باشد. مروری بر تحقیقات انجام شده در این حوزه، حاکی از روش هایی متعدد برای بهره گیری از تکنیک تاپسیس، به صورت فازی می باشد. در این پژوهش از روش تاپسیس فازی به روش چن و هوانگ بهره گیری شده می باشد. سایر روش های محاسبه تاپسیس فازی نیز با تغییراتی اندک از این روش مشتق شده اند .

[1] Fuzzy TOPSIS

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه کارایی شرکت های بورسی با بهره گیری از روش تلفیقی TOPSIS وDEA و یافتن ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام می باشد.

1-3-2.اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه اندازه کارایی و اندازه عدم کارایی شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم بازده و پر بازده موجود در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA  با فرمت ورد