مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

ابعاد رهبری تحول آفرین

2-1-2-1- نفوذ آرمانی

عامل اول کاریزما یا نفوذ آرمانی نامیده می گردد و رهبرانی را تبیین می دهد که به عنوان مدلهایی قوی برای پیروان اقدام می کنند. پیروان توسط این رهبران شناخته می شوند و می خواهند با آنان رقابت کنند. این رهبران معمولاً استانداردهای رفتار اخلاقی و معنوی بالایی دارند و کارهای درست انجام می دهند. آنان عمیقاً مورد تکریم پیروان هستند و قابل اعتماد می باشد. آنان به پیروان بینش و حس رسالت می دهند. در اصل عامل کاریزما افرادی را توصیف می کند که خاص هستند و دیگران را ترغیب به پیروی از چشم اندازهایشان می کنند. چنانچه رهبری تحول آفرین باشد، کاریزما یا نفوذ آرمانی آن بینش ساز و مطمئن بوده و استانداردهای بالایی برای رقابت ایجاد می کند (استونر، 2009: 40).

نفوذ آرمانی شامل ویژگی های آرمانی و رفتار آرمانی می باشد:

الف) ویژگی های آرمانی

شامل:

1- القای افتخار و غرور به افراد برای همکاری و مشارکت با رهبر

2- توجه نکردن از تمایلات فردی به خاطر گروه

3- اقدام کردن به شیوه هایی که باعث تکریم دیگران گردد

4- نشان دادن احساس قدرت و شایستگی

5- فدا کردن منافع شخصی به خاطر منافع دیگران

6- دادن اطمینان به دیگران مبنی بر اینکه موانع مرتفع خواهد گردید

2-1-2-2- رفتارهای آرمانی

شامل:

1- صحبت کردن درمورد مهمترین ارزش ها و اعتقاداتشان

2- تسریع اهمیت داشتن یک احساس قوی نسبت به هدف

3- در نظر داشتن نتایج معنوی و اخلاقی تصمیمات

4- طرفداری از امکانات هیجان انگیزترین

5- گفتگو درمورد اهمیت اعتماد نسبت به دیگران (موغلی، 1383: 41).

 

2-1-2-3- ترغیب ذهنی

برانگیختن پیروان بوسیله رهبری به مقصود کشف راه حل های جدید و تفکر مجدد در مورد حل معضلات سازمانی توسط پیروان می باشد. در واقع رفتار رهبر،چالشی را برای پیروان ایجاد می کند که دوباره در مورد کاری که انجام می دهند،کوشش و کوشش و در مورد چیزی که می تواند انجام یابد دوباره تفکر کنند(رابینز، ترجمه اعرابی و تقی زاده مطلق،1390 :328). رهبر فره از انگیختگی هوشمندانه برای بالا بردن سطح آگاهی پیروان از مساله ها و مشکل ها و نیز چگونگی حل و فصل آنها بهره می گیرد.از دیدگاه پیروان این نوع رهبری آنها را وادار می کند که در مورد پاره ای از عقیده ها و باورهای خود از نو فکر کنند و با یاری وی به چارچوب های ذهنی کاملاً نوینی دست یابند (زمردیان،1390:205). پس، طرفداران ترغیب ذهنی، ممکن می باشد برای پیروانی که ارزش های سنتی دارند و می خواهند به آنان گفته گردد که چه بکنند ناراحتی ایجاد کند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- شناخت و توصیف وضعیت رهبری تحول آفرین در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

2- شناخت و توصیف وضعیت تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

3- شناخت و توصیف وضعیت مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

4- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-1- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-2- شناخت و توصیف تاثیر مدیریت دانش بر تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان با فرمت ورد