عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

.  کاربرد برنامه‌ریزی استراتژیک در ایران

برنامه‌ریزی استراتژیک به علت ویژگی های خود در خلال چند دهه‌ گذشته در بسیاری از سازمان های تجاری- صنعتی کشورهای‌ توسعه یافته مورد استقبال قرار گرفته می باشد. در دنیای امروز بزرگ‌ شدن سازمان ها، پیچیدگی محیط بازرگانی، شدت یافتن رقابت در بازارها، سرعت تغییر و تحولات اجتماعی- اقتصادی و بین المللی شدن فعالیت های صنعتی- تجاری ایجاب می کند که‌ برنامه‌ ریزان و خط مشی گذاران این سازمان ها تفکر استراتژیک‌ داشته باشند. در واقع مدیران عالی سازمان ها دریافته‌اند که‌ برنامه ‌ریزی سنتی پاسخگوی نیاز ها و شرایط امروز جامعه جدید نیست، از طرف دیگر مشاهدات نشان می‌دهد که این سبک‌ مدیریت و برنامه‌ ریزی علی رغم ویژگی ها و برتری های خود هنوز جایگاه مناسبی در سازمان های کشور ما پیدا نکرده می باشد. در سال های اخیر سرعت زیاد در تغییر و تحولت محیطی، به هم ریختن بعضی از معادلات سیاسی- اقتصادی، توجه بیشتر به‌ محدودیت منابع و نیز ضرورت پویایی هرچه بیشتر در مدیریت‌ سازمان های بازرگانی باعث شده می باشد که در محافل مدیریتی‌ تردیدهایی در مورد کارآمد بودن برنامه‌ریزی های جامع و دراز مدت ابرازشود. بنظرمیرسد که موضوع دراز مد بودن و ثابت‌ ماندن استراتژی با بعضی از واقعیت های محیط بازرگانی سازگار نباشد. بعضی از صاحب نظران مانند آقای مینتزبرگ عقیده دارند که‌ در یک محیط دگرگون شونده تأکید بر جنبه زمانی و ثبات‌ استراتژی محدودیت های زیادی برای مدیران عالی سازمان ها ایجاد می کند و قدرت مانور آن ها را در تصمیم‌گیری های استراتژیک کاهش‌ می‌دهد. موانع و معضلات انجام برنامه‌ریزی استراتژیک در ایران را می‌توانه به صورت زیر اختصار نمود: (حقیقی، 1384: 11)

تغییرات مداوم در قوانین و مقررات عمومی و تجاری‌ کشور که معمولا بیشتر از تغییرات مشابه در کشورهای توسعه یافته‌ می‌باشد انجام مطالعه ها و پیش‌بینی های اقتصادی و بازرگانی را برای برنامه ‌ریزان سازمان ها بسیار مشکل می‌سازد.

غییرات سریع و پی درپی در سیاست های اقتصادی دولت‌ که خود تا اندازه‌ای ناشی از تحولت اقتصاد جهانی و یا به علت‌ بروز عدم تعادل در اقتصاد داخلی و به ویژه تشدید تورم، نوسانات شدید در بازار کالا ها و خدمات می باشد انجام تجزیه و تحلیل های محیطی و داخلی سازمان های بازرگانی را با پیچیدگی های‌ فراوان روبرو می‌سازد.

برنامه‌ریزی استراتژیک نیازمندد اطلاعات وسیع، جامع، مرتبط و به هنگام می‌باشد و اصولا وجود سیستم های اطلاعاتی‌ پیشرفته تأثیر مهمی در انجام این نوع برنامه‌ریزی دارد. در کشور ما در زمینه جمع‌آوری وپردازش اطلاعات نارسایی های زیادی‌ هست و در نتیجه دستیابی به اطلاعات دقیق و به هنگام برای‌ برنامه‌ریزی در اکثر موارد بسیار مشکل می باشد. البته برای‌ سازمان های دولتی و سطوح بالای مدیریت اداری کشور امکانات‌ دسترسی به اطلاعات و آمارهای داخلی و بین المللی بیشتر از مؤسسات صنعتی و تجاری خصوصی می باشد.

برنامه‌ریزی استراتژیک یکی از جلوه‌ های مدیریت‌ پیشرفته می باشد و برای انجام آن بایستی یک فضای سازمانی مناسب‌ فراهم باشد. دربسیاری از مؤسسات صنعتی و تجاری ما هنوز اصول و شیوه‌های مدیریت جدید جایگاه مناسبی پیدا نکرده ودر اداره این سازمان ها هنوز هم روش های سنتی کم‌ و بیش به کار می‌طریقه. به اظهار دیگر در این مؤسسات هنوز پیش نیازهای‌ مدیریتی برای مطرح شدن افکار و دیگاه‌ های جدید و به کارگیری‌ الگو های پیشرفته فراهم نشده‌اند. کمبود نیرو هایی که با دانش‌ مدیریت جدید و تکنیک های عملی مدیریت آشنایی کافی داشته‌ باشند نیز یکی از این نوع نارسایی ها می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف علمی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات

ارائه راهکارهایی به مقصود بهبود عملکرد سازمانی و نوآوری از طریق مدیریت دانش و گرایش استراتژیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد  با فرمت ورد