عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

الگوی چند بعدی

1- مدل اریلی و چتمن[1]: اریلی و چتمن (1986) الگوی چند بعدی خود را مبتنی بر این فرض بنا نهادند که تعهد نظری را نسبت به سازمان ارائه کرده و مکانیسم هایی دارد که از طریق آنها می‌تواند توجه شکل بگیرد پس مبتنی بر کارکلمن[2] در توجه و تغییر رفتار اریلی و چتمن عقیده دارند که پیوند بین فرد و سازمان می‌تواند سه شکل متابعت، همانند سازی و درونی کردن را به خود بگیرد (مودی، 1998).

متابعت، زمانی اتفاق می‌افتد که نگرشها و رفتارهای همسو با آنها به مقصود کسب پاداش های خاص اتخاذ می شوند. همانند سازی زمانی اتفاق می‌افتد که فرد نفوذ را به خاطر ایجاد یا حفظ ارتباط ارضاء کننده می‌پذیرد (می‌یر و هرسکویچ[3]، 2001، 305). سرانجام درونی کردن، رفتاری که از ارزشها و یا اهداف نشأت گرفته را منعکس می‌کندکه با ارزشها یا اهداف سازمان منطبق می باشد (مودی، 1998: 390-389). ابزاری (متابعت) و تعهد هنجاری (همانند سازی و درونی کردن) نامیده شدند (کرامر[4]، 1996: 390-389) در تحقیقات بعدی این دو محقق و همکارانشان نتوانستند تمایزی را بین همانند سازی و درونی کردن قایل شوند از این رو آنها در تحقیقات جدیدتر موراد همانند سازی و درونی کردن را ادغام کردند و آن همانند سازی و درونی کردن می باشد برای مثال، اریلی و چتمن متوجه شدند که متابعت به گونه مثبت تا منفی یا ترک شغل ارتباط دارد با در نظر گرفتن اینکه تعهد سازمانی عموماً به عنوان متغیری در نظر گرفته می گردد که احتمال ترک شغل را کاهش دهد این یافته بعضی سوالها را درمورد اینکه آیا متابعت می‌تواند به عنوان یک شکل از تعهد سازمانی درنظر گرفته گردد را به وجود آورده می باشد (می‌یر و هرسکویچ، 2001، 306).

2- مدل می‌یر و آلن: می‌یر و آلن مدل سه بعدیشان را مبتنی بر نظاره شباهتها و تفاوت هایی که در مفاهیم تک بعدی تعهد سازمانی وجود داشت ایجاد کردند بحث کلی آنها این بود که تعهد، فرد را با سازمان پیوند می‌دهد و پس این پیوند احتمال ترک شغل را کاهش خواهد دارد(می‌یر و هرسکویچ، 2001، 305). آنها بین سه نوع تعهد، فرق قائل می شوند. تعهد عاطفی تصریح به وابستگی احساسی فرد به سازمان دارد (فرهنگی و حسین زاده، 1388: 36).

تعهد مستمر مربوط به تمایل به باقی ماندن در سازمان به خاطر هزینه های ترک سازمان یا پاداش های ناشی از ماندن در سازمان می گردد سرانجام تعهد هنجاری احساس تکلیف به باقی ماندن به عنوان یک عضو سازمان را منعکس می کند. آشکارا یک همپوشی بین روشی که پورتر به تعهد خیلی مشابه با بعد درونی کردن اریلی و چتمن و مفهوم تعهد عاطفی می‌یر و آلن می باشد در حقیقت به نظر می‌یر و آلن پرسشنامه تعهد سازمانی پورتر می‌تواند به عنوان تعهد عاطفی تفسیر گردد (مودی، 1998: 390). مطالعه های جدیدتر توسط می‌یر و آلن فرضیاتشان را در ارتباط با ایجاد این مفهوم طرفداری می کند اما با این حال بعضی اختلاف نظرها همچنان هست بر سر اینکه آیا واقعا تعهد عاطفی و هنجاری شکل های متمایزی هستند و یا اینکه آیا تعهد مستمر یک مفهوم تک بعدی می باشد اتفاق نظر وجود ندارد با وجود این تجزیه و تحلیلها سازگاری بهتر را زمانی نشان می‌دهند که این دو مفهوم تعهد عاطفی و هنجاری فاکتورهای مجزایی تعریف شوند نتایج مربوط به ابعاد تعهد مستمر، پیچیده می باشد بعضی مطالعات، تک بعدی بودن این تعهد را گزارش کرده و مطالعات دیگر شواهدی بر دو عاملی بودن این تعهد یافته اند که یکی از آنها از خودگذشتگی مربوط به ترک سازمان و دیگری درک فقدان فرصت های استخدام جایگزین را منعکس می‌کنند (می‌یر و هرسکویچ، 2001: 305).

[1] Orally & Chatman

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Kelamn

[3] Meyer & Herscovitch

[4] Cramer

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- شناخت و توصیف وضعیت رهبری تحول آفرین در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

2- شناخت و توصیف وضعیت تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

3- شناخت و توصیف وضعیت مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

4- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-1- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-2- شناخت و توصیف تاثیر مدیریت دانش بر تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان با فرمت ورد