موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

2-3-3 انواع حسابرسی در محیط سیستم های اطلاعاتی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از نظر اهداف استانداردهای بین المللی حسابرسی کامپیوتری، هرگاه مدیریت یک واحد اقتصادی برای پردازش اطلاعات مالی با اهمیت از نظر حسابرسی، از هر نوع کامپیوتر بدون در نظر داشتن نوع و اندازه آن بهره گیری کند، صرف نظر از آنکه راهبری کامپیوتر را خود واحد اقتصادی یا شخص ثالث   بر عهده داشته باشد، وجود سیستم اطلاعاتی برای اهداف حسابرسی کامپیوتری، تحقق یافته می باشد (فرقاندوست حقیقی،3،1389).

اصطلاح حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی بطور کلی برای اظهار دو نوع متفاوت از فعالیتهای حسابرسی مرتبط با سیستم های اطلاعاتی بکار می رود. کاربرد اول این اصطلاح برای اظهار فرآیند مطالعه و ارزیابی کنترل های داخلی در یک سیستم کامپیوتری به کار می رود که این کار بطور عادی در خلال انجام آزمون رعایت روشها توسط حسابرسان انجام می گیرد و حسابرسی سیستم های کامپیوتری نامیده می گردد. کاربرد دیگر این اصطلاح برای اظهار فرآیند بهره گیری از تکنولوژی اطلاعات در حسابرسی سیستم های اطلاعاتی، در انجام کارهایی که قبلا” در فرآیند حسابرسی بطور دستی انجام می شده می باشد مورد بهره گیری قرار می گیرد که این کار به گونه عادی در خلال انجام آزمون های

اثباتی توسط حسابرسان انجام می گردد و تحت عنوان حسابرسی با کامپیوتر(بهره گیری از کامپیوتر به عنوان یک ابزار حسابرسی)نامیده میشود. دو نوع حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی فوق الذکر می تواند هم توسط حسابرسان داخلی وهم توسط حسابرسان مستقل انجام پذیرد(Bodnar&Hopwood,2004,455-481  به نقل از یزدانی،29،1384).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید