عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA

تعیین متغیر های پژوهش

متغیرهای این پژوهش با در نظر داشتن کاربردی بودن، درک مفهوم، قابل دسترس بودن اطلاعات مربوط به آنها و همچنین با بهره گیری از مشاوره کارشناسان انتخاب شده اند.

متغیر مستقل : کارایی

متغیرهای  وابسته : بازده و ریسک غیر سیستماتیک

تعریف مفهومی متغیرها 

1-9-1.کارایی :

ساده ترین و در عین حال کلی ترین تعریف از کارایی انجام کارها به گونه شایسته و مناسب می باشد. یا به بیانی دیگر کارایی نسبت ستانده های تولید شده به داده‌های لازم برای تولید ستانده ها می باشد. تعریف دیگر از کارایی را نسبت بازده واقعی به بازده استاندارد می داند، یا در واقع نسبت مقدار کارهایی که انجام می گردد به کارهایی که بایستی انجام گردد.

به گونه کلی کارایی به نحوه بهره گیری از منابع یا اندازه هزینه تحقق یافته برای انجام کار بر می گردد، یعنی چه اندازه از منابع و امکانات به نحو صحیح بهره گیری شده می باشد.

در  DEA مفهوم کارایی همان نسبت ستانده ها به نهاد ها می باشد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه کارایی شرکت های بورسی با بهره گیری از روش تلفیقی TOPSIS وDEA و یافتن ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام می باشد.

1-3-2.اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه اندازه کارایی و اندازه عدم کارایی شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه شرکت های کم بازده و پر بازده موجود در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA  با فرمت ورد