عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

مدیریت دانش: کاربرد آگاهانه فرایندهای یادگیری در سطوح فردی و گروهی می باشد که منجر به حرکت دائم سازمان به سمت هر چه بیشتر راضی تر کردن سهامدارانش می گردد (دیکسون[1]، 1994: 5).

اکتساب دانش: فرآیند تفسیر دانش حوزه ای خاص می باشد که فرد به کمک آن فعالیت های آن حوزه را انجام می دهد (کوک[2]، 2005: 805).

خلق دانش: خلق دانش را می توان مخلوط سیالی از تجربیات، ارزش ها، اطلاعات و توجه های نظام یافته دانست که چارچوبی برای ارزشیابی و بهره گیری از تجربیات و اطلاعات جدید به دست می دهد (داونپورت و پروساک[3]، 1998: 29).

ذخیره کردن دانش: برای سیستم ذخیره دانش بایستی عواملی همچون وجود ساختارهایی برای ارائه سریع  صحیح اطلاعات، طبقه بندی اطلاعات مبتنی بر نیاز های یادگیری، توانایی ارائه اطلاعات به صورت دقیق و شفاف و با محتوایی به موقع، دقیق و در دسترس و فرایندهایی برای جایگزینی دانش های قدیمی مطالعه و تحلیل خطاها و شکست ها در سازمان مورد نیاز می باشد (نیک آبادی،1391: 8).

توزیع دانش: اشتراک دانش، شامل تسهیم اطلاعات، ایده ها پیشنهادات و تخصصها میان افراد میباشد (نایئر[4]، 4:2008).

نگهداری از دانش: شامل جاسازی دانش در یک مخزنی می باشد به طوریکه نشان دهنده نوعی ماندگاری در گذر زمان می باشد. این مخزن دانشی می تواند یک فرد و یا یک سیستم اطلاعاتی باشد دانش حفظ شده از طریق مشاهدات، تجارب و اقدامات افراد حاصل میشود (سدرا و گابل[5]، 3:2010).

1-6-2- تعاریف عملیاتی واژه ها

رهبری تحول آفرین: برای مطالعه رهبری تحول آفرین از پرسشنامه ی طراحی شده توسط باس و آولیو[6](1985) بهره گیری گردید. که شامل 39 سوال می باشد. نمره ای که آزمودنی ها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه ها می دهند وضعیت رهبری تحول آفرین را مشخص می کند.

تعهد سازمانی: برای تعیین سطح  تعهد سازمانی از  پرسشنامه ی طراحی شده توسط آلن و مایر[7](2003) بهره گیری شده که شامل 24 سوال می باشد. نمره ای که آزمودنی ها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه ها می دهند وضعیت تعهد سازمانی را مشخص می کند.

مدیریت دانش: برای مطالعه مدیریت دانش از پرسشنامه ی استاندارد بهره گیری گردید که شامل38 سوال می باشد. نمره ای که آزمودنی ها در مقیاس لیکرت به این پرسشنامه ها می دهند وضعیت مدیریت دانش را مشخص می کند.

 

[1] Dixon

[2] Cooke

[3] Davenport & Prusak

[4] Nayir

[5] Sedra & Gable

[6] Bass & Avolio

[7] Allen & Meyer

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- شناخت و توصیف وضعیت رهبری تحول آفرین در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

2- شناخت و توصیف وضعیت تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

3- شناخت و توصیف وضعیت مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

4- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-1- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-2- شناخت و توصیف تاثیر مدیریت دانش بر تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان با فرمت ورد