عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین توجه مشتریان نسبت به تبلیغات و اندازه ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس

قلمرو پژوهش

قلمرو پژوهش از نظر مکانی،زمانی و موضوعی به صورت زیر می باشد:

1-7-1قلمرو مکانی

از نظر مکانی این پژوهش در شعب بانک ملی شهر بندرعباس انجام گرفته می باشد.

1-7-2قلمرو زمانی

این پژوهش از نظر زمانی شامل زمستان 1392 و بهار 1393 شمسی می باشد.

1-7-3 قلمرو موضوعی

از نظر موضوعی این پژوهش در حوزه مدیریت بازاریابی قرار دارد.بحث تخصصی این پژوهش در زمینه تبلیغات و همچنین رفتار مصرف کننده و مبحث توجه می باشد.

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-8 جنبه جدید بودن و نوآوری در پژوهش

با در نظر داشتن اینکه در اکثر تحقیقات اثربخشی تبلیغات سنجیده شده این پژوهش به دنبال ارزیابی شکل گیری توجه افراد نسبت به تبلیغ می باشد که موضوعی جدید در حوزه بازاریابی می باشد.در واقع در این پژوهش به دنبال عوامل شکل دهنده توجه افراد نسبت به تیلیغ هستیم نه صرفا خود تبلیغ و اثرات آن.

 

1-9 روش پژوهش

این پژوهش از نظر روش جزء تحقیقات توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی بوده و از لحاظ هدف نیز جزء تحقیقات کاربردی می باشدکه به صورت میدانی انجام می پذیرد.

جامعه آماری مورد نظر، کلیه مشتریان بانک ملی در سرتاسر شهر بندر عباس می باشند که به نوعی از خدمات بانک ملی بهره گیری می نمایند. حجم نمونه با یک مطالعه مقدماتی در میان جامعه آماری بدست خواهد آمد، سپس روش نمونه­گیری به صورت تصادفی طبقه­ای صورت خواهد گرفت، به این شکل که آغاز تمامی شعب بانک ملی موجود در شهر بندرعباس شناسایی و سبب بر اساس درجه آنها که از مدیریت شعب بانک ملی استان گرفته می گردد آنها را طبقه بندی می نماید و به نسبت درجه هر شعبه حجم نمونه به آن اختصاص می یابد.

مطالب مربوط به ادبیات موضوع از طریق مطالعات کتابخانه­ای نظیر کتب، مجلات، پایان نامه­های کارشناسی ارشد، مطالعه اسناد و مدارک، منابع پژوهش الکترونیکی مانند اینترنت و غیره جمع­آوری خواهد گردید و برای جمع‌آوری اطلاعات در زمینه آزمون فرضیه‌ها از طریق توزیع پرسشنامه بین مشتریان در شعب مختلف بانک ملی بندرعباس اقدام خواهد گردید.در این قسمت از دو پرسشنامه که یکی توجه افراد را نسبت به تبلیغات و دیگری اندازه ارتقا فروش را مسنجد بهره گیری شده می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

تعیین ارتباط بین توجه افراد نسبت به تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

 

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین باورهای اقتصادی افراد نسبت به تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

2- تعیین ارتباط بین مزایای اجتماعی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

3- تعیین ارتباط بین باورهای اخلاقی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

4- تعیین ارتباط بین باورهای قانونی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

5- تعیین ارتباط بین مفید بودن شخصی تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین توجه مشتریان نسبت به تبلیغات و اندازه ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس  با فرمت ورد