مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

– مقدمه

در باب اهمیت دانش، به عنوان یک منبع مهم برای سازمان ها شناخت و آگاهی فزاینده ای در محیط کسب و کار به وجود آمده می باشد. اقتصاد جدید دانش محور، اهمیت بسیار برای انتشار و کاربرد اطلاعات و دانش و تولید آن قایل می باشد. در اقتصاد جدید، افراد و سازمان ها متعهد به حفظ و ارتقای دانش به عنوان سرمایه در جهت نوآوری هستند. قابلیت یادگیری،وفق پذیری و تغییر، عامل اصلی برای بقاء شرکت ها و سازمان ها در اقتصاد های دانش محور شده می باشد. مدیریت دانش توجه بسیار زیاد دانشگاهیان و محققان و مدیران اجرایی سازمان ها، به خود جلب کرده می باشد (جمشیدی، 1385). مدیریت دانش به عنوان مفهومی بین‌رشته ای، شالوده ای ازتوانایی های مختلف از رشته های مدیریت، علوم کتابداری و اطلاع‌ رسانی، اقتصاد،کامپیوتر و نظایر آن را در بر می‌گیرد. به همین دلیل می باشد که در بازار نشر، کتاب های مختلفی با دیدگاه های مختلف و از سوی‌ صاحب‌ نظران مختلف چاپ شده می باشد(حسن زاده،1387). دانش، تفکر همراه با اطلاعات می باشد. اگر تنها اطلاعات اشاعه یابد، دانش افزایش نخواهد پیدا نمود. یافتن فردی که دارای دانش سازمانی باشد زمان بر می باشد، بنابراین نیاز می باشد نظام مدیریت دانش، افراد متخصص و ماهر را شناسایی کند. آن چه نظام مدیریت دانش بایستی انجام دهد، برقراری ارتباط میان افرادی می باشد که با هم بیندیشند و زمانی را برای اشتراک افکار و دیدگاه هایی که به نظر می‌رسد برای دیگر اعضای گروه مناسب می باشد‌ اختصاص دهند(یمین فیروز،1383). در این بین یکی از زمینه های مهم در هر سازمانی انتخاب نوع استراتژی و تناسب آن با عملکرد سازمانی می‌باشد. گرایش استراتژیک در قالب های مختلفی مورد مطالعه قرار گرفته می باشد. سه گرایش عمده در سازمان ها گرایش بازار، گرایش تکنولوژی و گرایش کاهش هزینه می باشد. در این بین مطالعه تاثیر نوع استراتژی انتخابی شرکت ها بر عملکرد آن ها همواره مورد بحث محققین بوده می باشد. عملکرد از بحث های مهم سازمانی می باشد که از نقطه نظرات مختلفی به آن نگریسته شده می باشد. گاه بعد مالی و گاه بعد مشتریان و گاهی نیز فرآیند های داخلی سازمان ها مورد توجه قرار می گیرد. به هر صورت این عملکرد با در نظر داشتن اهمیت آن برای سازمان ها همواره مورد مطالعه قرار می گیرد. یکی از ابعادی که همواره در بحث های سازمانی مطرح بوده می باشد مربوط به متغیر نوآوری و خلاقیت در سازمان ها بوده می باشد. در واقع تاثیر نوآوری بر عملکرد سازمانی همواره مورد توجه شرکت‌ ها بوده می باشد. در این فصل از پژوهش کوشش می گردد تا به مطالعه مبانی نظری مرتبط با متغیرهای مدیریت دانش، گرایش استراتژیک، نوآوری و عملکرد پرداخته گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اهداف علمی:

مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات

  • اهداف عملی:

ارائه راهکارهایی به مقصود بهبود عملکرد سازمانی و نوآوری از طریق مدیریت دانش و گرایش استراتژیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد  با فرمت ورد