عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه

2 تعریف عملیاتی واژه­ها

مدیریت تحول گرا:

برای سنجش مدیریت تحول گرا در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه از 29 سوال 5 گزینه ای در قالب طیف لیکرت بهره گیری می گردد. این پرسشنامه در سطح جانعه آماری توزیع شده و به صورت مستقیم تنظیم شده می باشد.

انگیزش فکری در کارکنان: برای اندازه گیری انگیزش فکری در کارکنان از 10 سوال 5 گزینه ای بهره گیری می گردد.

مدیریت کاریزماتیک: نحوه ساخت این متغیر 9 سوال 5 گزینه­ای در قالب طیف لیکرت در سطح جامعه آماری می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ملاحظات فردی مدیر: برای ساخت این متغیر از پرسشنامه­ای با 10 سوال 5 گزینه­ای در سطح جامعه آماری بهره گیری می گردد.

 

 

رضایت کارکنان:

برای سنجش رضایت کارکنان از پرسشنامه­ای استاندارد با 13 سوال 5گزینه ای در قالب طیف لیکرت در سطح جامعه آماری بهره گیری می گردد.

1-7 قلمرو پژوهش :

قلمرو پژوهش از نظر مکانی، زمانی و موضوعی به صورت زیر می­باشد:

1-7-1 قلمرو مکانی:

این پژوهش در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه انجام گرفته می باشد.

1-7-2 قلمرو زمانی:

این پژوهش از نظر زمانی شامل سه ماهه تابستان و سه ماهه پاییز 1393می باشد.

1-7-3 قلمرو موضوعی:

این پژوهش از نظر موضوعی در حوزه مدیریت رفتار سازمانی  و منابع انسانی می باشد که به مطالعه مبحث رهبری تحول گرا و رضایتمندی کارکنان پرداخته می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

-4-1 هدف اصلی:

تعیین ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

1-4-2 اهداف فرعی:

1-تعیین ارتباط بین مدیریت کاریزماتیک و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

2-تعیین ارتباط بین ایجاد انگیزه فکری و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

3-تعیین ارتباط بین ملاحظات فردی مدیر و رضایت کارکنان اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه؛

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت تحول گرا و رضایت کارکنان در اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه  با فرمت ورد