عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO

  • فرضیه‌های پژوهش

پس و براساس اطلاعات به دست آمده فرضیات این پژوهش به تبیین زیر می‌باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرضیه1: بین خلاقیت فردی کارکنان نداجا و به‌کارگیری مدیریت دانش توسط آنان ارتباط‌ی معنا داری هست.

فرضیه2: بین طرفداری مدیران نداجا و به‌کارگیری مدیریت دانش توسط کارکنان ارتباط‌ی معنا داری هست.

فرضیه3: بین هویت سازمانی کارکنان نداجا و به‌کارگیری مدیریت دانش توسط آنان ارتباط‌ی معنا داری هست.

فرضیه4: بین سازش با پدیده تعارض کارکنان نداجا و به‌کارگیری مدیریت دانش توسط آنان ارتباط‌ی معنا داری هست.

فرضیه5: بین سیستم پاداش نداجا و به‌کارگیری مدیریت دانش توسط کارکنان ارتباط‌ی معنا داری هست.

فرضیه6: بین سبک رهبری، رهبران نداجا و به‌کارگیری مدیریت دانش توسط کارکنان ارتباط‌ی معنا داری هست.

فرضیه7: بین سیستم کنترل نداجا و به‌کارگیری مدیریت دانش توسط کارکنان ارتباط‌ی معنا داری هست.

فرضیه8: بین خطرپذیری کارکنان و به‌کارگیری مدیریت دانش توسط آن‌ها ارتباط‌ی معنا داری هست.

فرضیه9: بین یکپارچگی سازمان و به‌کارگیری مدیریت دانش توسط آن‌ها ارتباط‌ی معنا داری هست.

فرضیه10: بین الگوهای ارتباطی سازمان و به‌کارگیری مدیریت دانش توسط آن‌ها ارتباط‌ی معنا داری هست.

1-7) تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

به‌مقصود اظهار متغیرهای این پژوهش، آغاز بایستی به این نکته توجه نمود که از فرهنگ سازمانی به‌عنوان متغیر مستقل و از مدیریت دانش به‌عنوان متغیر وابسته بهره گیری شده می باشد.

متغیر مستقل پژوهش: در این پژوهش متغیر مستقل فرهنگ سازمانی می‌باشد که از 10 بعد مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. به‌مقصود مطالعه تأثیر این ابعاد از پرسشنامه استاندارد رابینز بهره گیری شده می باشد که تأثیر هرکدام از این ابعاد را در سازمان اندازه‌گیری می کند

متغیر وابسته پژوهش: متغیر وابسته در این پژوهش،‌ مدیریت دانش می‌باشد. مدیریت دانش به‌عنوان فرایند به‌کارگیری یک رویکرد نظام‌مند برای کسب، ساختاردهی، مدیریت و توزیع دانش در سراسر یک سازمان به‌مقصود انجام سریع‌تر کارها، بهره گیری مجدد از بهترین رویه‌ها و کاهش دوباره‌کاری تعریف شده می باشد. در این پژوهش به‌مطالعه تدثیر ابعاد فرهنگ‌سازمانی در به‌کارگیری مدیریت دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا ایران پرداخته خواهد

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اندازه ارتباط خلاقیت فردی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا
  • اندازه ارتباط طرفداری مدیران در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط هویت سازمانی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سازش با تعارض در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سیستم پاداش در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سیستم کنترل در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط خطرپذیری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط یکپارچگی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

                         اندازه ارتباط الگوهای ارتباطی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO با فرمت ورد