مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

سطوح برنامه‌ریزی‌ استراتژیک

محققین بین سه سطح‌ استراتژی سازمان تفاوت زیادی قایل‌ هستند. این سه سطح استراتژی به‌ ترتیب عبارتند از:

الف -استراتژی سطح شرکت   ب- استراتژی‌ سطح بازرگانی ج-استراتژی سطح‌ وظیفه‌ای

الف- استراتژی سطح شرکت

استراتژی سطح شرکت بالاتری سطح‌ برنامه‌ریزی استراتژیک را در شرکت‌ اشغال کرده می باشد. این استراتژی دارای‌ افق زمانی بلندمدت بوده و بر کل‌ سازمان احاطه دارد. این استراتژی‌ راهنمای تخصیص منابع بین واحدهای‌ یک شرکت تولیدکننده محصولات‌ می‌باشد و استاندارهایی را برای‌ افزایش واحدهای جدید یا حذف‌ واحدهای موجود ارائه می کند. برای‌ تجسم استراتژی سطح شرکت بایستی‌ فرایند تخصیص منابع بین بخش های‌ مختلف مجموعه و هرگونه تغییر در اجزاء آن مورد مطالعه قرار داد. استراتژی سطح شرکت بر کل اجزاء و واحدهای مربوطه تأثیر می‌گذارد و به‌ عنوان محدودیت برای واحدهای مزبور مطرح خواهند بود (اسماعیل پور، 1386: 22).

ب- استراتژی سطح بازرگانی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در استراتژی سطح بازرگانی، سطوح‌ برنامه‌ ریزی بیشتر در ارتباط با بازار تولید و عملیات و آماده کردن همزمان‌ واحدهای وظیفه‌ای که بیشترین کارایی‌ را داشته باشند، می‌باشد. توسعه‌ تولیدات جدید و تفکیک بازارها همراه با سیاست کلی که در زمینه نوع تولید، پژوهش و توسعه، پرسنلی، بازاریابی و مال هست. یک تأثیر عمده‌ای را در برنامه‌ریزی‌های استراتژی سطح‌ بازرگانی بازی می کند (همان، 1386: 23).

ج- استراتژی سطح وظیفه‌ای

استراتژی سطح وظیفه‌ای تصریح به‌ مواردی دارد که در ارتباط با فعالیت ها و عملیات های کارکردی مربوط به شرکت‌ هستند. برنامه ‌ها در این سطح از استراتژی در داخل سازمان اغلب به‌ گونه ماهرانه ‌ای توصیف و تشریح‌ می‌شند، اما بایستی توجه نمود که چنین‌ برنامه ‌های بایستی همواره به وسیله‌ بعضی از ملاحظات استراتژیک اساسی، هدایت و کنترل گردند. برای مثال، برنامه‌ها در مورد تغییر و تحول در نوع‌ تولیدات می‌بایست با در نظر داشتن‌ چهار چوب استراتژی اساسی شرکت‌ در این مورد انجام گیرد. همواره در این‌ سطح از استراتژی، وجود نقایص و اشکالات اساسی در برنامه ‌ها می‌تواند نتایج وخیمی را برای شرکت به بار آورد (همان،1386: 23).

ارائه مدل برای انتخاب استراتژی های مادری برای شرکت های با کسب وکار چندگانه:

در حال حاضر سازمان ها بیشتر استراتژی های کلان خود را از طریق مدل های کلاسیک ذکر گردیده به دست می آورند. در نظر نگرفتن جایگاه سازمان بر روی منحنی دوره عمر و عملکردشان در زمان تدوین استراتژی های کلان، بیشتر موجب بروز مشکلاتی در زمان تدوین و سپس اجرای استراتژی های اصلی می گردد. زیرا گاهی استراتژی هایی برای سازمان تدوین می گردند که عملاً، نه تنها موجب رشد سازمان نمی شوند، بلکه بقای سازمان را نیز به خطر می اندازند. مدل پیشنهادی به عنوان یک فرایند پویا و دینامیک با در نظر داشتن دو عامل مراحل عمر هر یک از شرکت های تابعه و ارزیابی عملکرد با در نظر داشتن انواع رویکرد های تدوین استراتژی شرکت مادر در سطح شرکت های زیر مجموعه برای محیط رقابتی کاربرد دارد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف علمی:

مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات

  • اهداف عملی:

ارائه راهکارهایی به مقصود بهبود عملکرد سازمانی و نوآوری از طریق مدیریت دانش و گرایش استراتژیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد  با فرمت ورد