عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO

جامعه آماری

جامعه عبارت می باشد از گروه‌ها یا طبقه‌ای از افراد، اشیا، متغیرها، مفاهیم یا پدیده‌هاکه حداقل در یک ویژگی مشترک باشند (بیابان‌گرد، 1387). به‌عبارت دیگر جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع و چیزهایی تصریح دارد که محقق می‌خواهد به پژوهش در باره آن‌ها بپردازد (سکاران، 1388، 194). جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنانی می‌باشد که در یگان‌های مختلف نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا مشغول فعالیت‌اند، که تعداد آن‌ها  در مجموع برابر با 700[1] نفر می‌باشد. که از این تعداد20 نفر امیر، 80 نفر ناخدا یکم، 70 نفر ناخدا دوم،70 نفر ناخدا سوم و مابقی، درجات پایین‌تر از ناخدا می‌باشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3-5) نمونه آماری و روش نمونه‌گیری

نمونه، عبارت می باشد از مجموعه‌ای از نشانه‌ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه‌ای بزرگ‌تر انتخاب می گردد به‌طوری‌که این مجموعه معرف کیفیت و ویژگی‌های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد و معمولا آن را با n نشان می‌دهند (خاکی، 1383، 250). صرفه جویی در وقت و هزینه زیاد برای مطالعه تمام جامعه دلیل انتخاب بخشی از جامعه به عنوان نمونه می باشد (گال و همکاران به نقل از نصر، 1387).

دو نوع اصلی نمونه برداری هست: نمونه برداری احتمالی و نمونه برداری غیراحتمالی. در نمونه برداری احتمالی، اعضای جامعه شانس یا احتمال شناخته شده‌ای دارند که به عنوان آزمودنی گروه نمونه انتخاب شوند. در نمونه برداری غیر احتمالی عناصر با شانس شناخته شده‌ای به‌عنوان آزمودنی انتخاب نمی‌شوند. طرح‌های نموه‌برداری احتمالی موقعی به‌کار می‌طریقه که معرف بودن نمونه برای اهداف تعمیم‌پذیر دارای اهمیت باشند. اما در مواردی که زمان یا اقدام‌های دیگر به جای تعمیم‌پذیری ملاک باشند، معمولا نمونه‌برداری غیراحتمالی به‌کار گرفته می گردد (سکاران، 1388، 296).

  به دلیل داشتن طبقه بندی ، این آمار ها به صورت تقریبی اظهار شده می باشد.- [1]

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اندازه ارتباط خلاقیت فردی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا
  • اندازه ارتباط طرفداری مدیران در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط هویت سازمانی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سازش با تعارض در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سیستم پاداش در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سیستم کنترل در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط خطرپذیری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط یکپارچگی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

                         اندازه ارتباط الگوهای ارتباطی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO با فرمت ورد