مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA

ریسک غیر سیستماتیک [1]:

آن بخش از ریسک کل می باشد که منحصر به یک شرکت یا صنعت می باشد .عواملی از قبیل مدیریت، ظرفیت، ترجیحات  مصرف کننده و اعتصابات کارگری باعث نوسان در بازده های یک شرکت می گردد. عوامل غیر سیستماتیک اکثرا مستقل از عوامل تأثیر  گذار بر بازار اوراق بهادار هستند .زیرا این عوامل یک شرکت را تحت تأثیر  قرار می دهند و آنها بایستی برای هر شرکت مطالعه شوند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ریسک غیر سیستماتیک توسط انحراف معیار مورد محاسبه قرار می گیرد. که از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد :

Ϭ : ریسک یا انحراف معیار

r :بازده ماهیانه شرکت

r͞: میانگین بازده ماهیانه شرکت

n : تعداد ماه های محاسبه شده ی بازده در سال

1-12. جامعه و واحد تحلیل آماری

جامعه آماری این پژوهش سه صنعت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به غیر از شرکت های سرمایه گذاری و بانک ها می باشند.

1-13. نمونه و روش نمونه گیری

از آنجایی که پژوهش حاضر از جنبه ماهیت و نوع آن توصیفی می باشد لذا نیازی به نمونه گیری نداریم.

 

 1-14. ابزار و روش گردآوری داده‌ها

برای گرد آوری در این پژوهش از روش های مختلفی بهره گیری شده می باشد که شامل کتب مالی مختلف، ژورنال های علمی و جستجو در پایگاه الکترونیکی سازمان بورس و اوراق بهادار تهران نظیر  www.tsetmc.com  و  www.irbourse.ir می باشد. هم چنین برای استخراج داده‌های مالی از نرم افزار تدبیر پرداز و ره آورد جدید بهره گیری شده می باشد.

[1] Unsys risk

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه کارایی شرکت های بورسی با بهره گیری از روش تلفیقی TOPSIS وDEA و یافتن ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام می باشد.

1-3-2.اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه اندازه کارایی و اندازه عدم کارایی شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم بازده و پر بازده موجود در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA  با فرمت ورد