مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

ملاحظه گری فردی

در نظر داشتن دیگران یکی از جنبه های مهم رهبری تحول آفرین می باشد. این موضوع تاثیر مثبتی بر رضایت فوری پیروان، رهبران و به گونه کلی اثربخشی دارد(باس، 1997).این عامل نمایانگر مدیرانی می باشد که جو حمایتی ایجاد می کنند که در آن با دقت به نیازهای یکایک پیروان گوش می دهند. این رهبران ممکن می باشد از تفویض به عنوان وسیله ای جهت کمک به رشد پیروان توسط چالش های شخصی بهره گیری کنند. ملاحظه گری فردی نشان دهنده کوشش سازکار رهبران برای رفتار با هر کسی به عنوان یک بشر مهم و اقدام به عنوان سرپرستی که همواره کوشش در توسعه ظرفیت بالقوه پیروانش دارد، می باشد.

به گونه کلی ملاحظه گری فردی شامل:

1- صرف وقت در جهت آمورش و مربی گری

2- رفتار کردن با دیگران به عنوان اشخاص و نه صرفا اعضای گروه

3- توجه اشخاص به عنوان صاحبان نیازها و توانایی ها و آمال و آرزوهای متفاوت از یکدیگر

4- کمک به دیگران برای رشد و توسعه توانایی هایشان

5- گوش دادن با توجه و دقت به علائق و خواسته های دیگران

6- توسعه فردیت و تسهیل رشد افراد می باشد

با در نظر داشتن موارد ذکر گردیده می توان گفت شرکت های امروزی نیاز به رهبرانی دارند که آنها را برای ادامه حیات، رشد داده و متحول سازد در حقیقت بدون وجود وجود مدیران و رهبران تحول گرا پدید آوردن تحولات در شرکت ها به گونه قطع مشکل خواهد بود. (حسینی و ضیاءالدینی، 1392).

 

بخش دوم:  تعهد سازمانی

2-2- تعریف تعهد سازمانی

 تعهد سازمانی یک توجه مهم شغلی و سازمانی می باشد که در طول سال های گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصا روانشناسی اجتماعی بوده می باشد، این گردش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده می باشد که شایدعمده ترین تغییر در این قلمرو مربوط به توجه چند بعدی به این مفهوم تا توجه یک بعدی به آن بوده می باشد، همچنین با در نظر داشتن تحولات اخیر در حیطه کسب و کار مانند کوچک سازیها و ادغام های شرکتها در یکدیگر عده ای از صاحبنظران را بر آن داشته تا اظهار کنند اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه مدیریت منجمله ترک شغل، غیبت و عملکرد کاهش یافته می باشد و به همین جهت مطالعه آن بی مورد می باشد اما عده ای دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته و عقیده دارند که تعهد سازمانی اهمیت خود را از دست نداده و همچنان می‌تواند موردتحقیق قرار گیرد (فرهنگی و حسین زاده، 34:1384). طی پژوهش های متعدد مشخص گردید تعهد بالا خودمی‌تواند به عنوان یک شاخص جهت تعیین تاثیر کارکنان یک سازمان باشد (چو و هلدن[1]، 1997). همچنین افزایش بازده سازمانی با افزایش تعهد در نیروی انسانی افزایش می‌یابد (کلمن[2]، 2002).

[1] Chow & Holden

[2] Coleman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- شناخت و توصیف وضعیت رهبری تحول آفرین در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

2- شناخت و توصیف وضعیت تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

3- شناخت و توصیف وضعیت مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

4- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-1- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-2- شناخت و توصیف تاثیر مدیریت دانش بر تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان با فرمت ورد