موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

4-7 جمع بندی فصل

در این فصل به ارائه و تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش پرداخته گردید. در این راستا فرضیات پژوهش با در نظر گرفتن کل گروههای حسابرسی به عنوان یک جامعه آماری و با روش های آماری مختلف(خی-دو،دوجمله ای و t )مورد آزمون قرار گرفت که فرضیات3،1 و4 تائید و فرضیات 2و5 مورد تائید قرار نگرفت(با در نظر داشتن نرمال نبودن توزیع داده ها در فرضیه سوم از آزمون t بهره گیری نشده می باشد).همچنین جهت آزمون فرضیات پژوهش با در نظر داشتن نظر هر یک از گروههای حسابرسی (حسابرسان داخلی،حسابرسان شورای شهر و گروههای اصلاح حساب) از آزمون خی-دو بهره گیری گردید که طبق نظر حسابرسان داخلی فرضیات 1و4،حسابرسان شورای شهر(حسابرسان مستقل) و گروههای اصلاح حساب فرضیات3،1 و4 مورد تائید قرار گرفت. در فصل بعد به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات جهت رفع موانع شناسایی شده در راستای پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری  پرداخته خواهد گردید.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید