موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

2-3-4-1-4 کنترل های دسترسی به کامپیوتر، برنامه های کامپیوتری و بانکهای اطلاعاتی

کنترل های دسترسی به کامپیوتر و فایل ها و برنامه های کامپیوتری بدین مقصود مستقر می گردد

که از دسترسی غیر مجاز، که می تواند موجب بهره گیری غیر مجاز از دستگاه ها، اعمال تغییرات      غیر مجاز در برنامه ها و اطلاعات و خسارات مالی و صدمه دیدن دستگاهها و فایلها و برنامه ها باشد، جلوگیری گردد( آریا، 1389، 157 ).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

کنترل های دسترسی به اطلاعات اظهار کننده آن هستند که چه افرادی و در چه سطحی قادر به دسترسی به اطلاعات و برنامه ها و اعمال تغییر در آنها هستند. دسترسی را می توان از طریق ایجاد محدودیت های فیزیکی و یا قرار دادن کلمه عبور بر سر راه اطلاعات و برنامه ها محدود ساخت     ( فرقاندوست حقیقی، 1378، 53 ).

کنترل های دسترسی و کنترلهای حفاظت و ایمنی به تبیین ذیل می باشد(آریا،158،1389 ):

  • حفاظت تجهیزات شامل امنیت و کنترل های دسترسی به دستگاه ها و لوازم
  • حفاظت اطلاعات شامل کنترل های دسترسی، بهره گیری و تغییر برنامه ها و فایل های اطلاعاتی
  • برنامه تامین تجهیزات و اطلاعات پشتیبان برای موارد اضطراری

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید