مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO

)  انواع دانش از نظر ماشلوپ[1]

ماشلوپ از پنج نوع دانش نام برده می باشد:

 • دانش عملی[2] که در کارها، اقدامات و تصمیم گیری‌های بشر مورد بهره گیری قرار می‌گیرد. دانش سیاسی، دانش حرفه‌ای، دانش مربوط به کسب و کار و دانش‌های تجربی دیگر از این نوع هستند.
 • دانش عقلانی[3] که ارضا کننده کنجکاوی‌های عقلانی و منطقی بشر می باشد. این دانش، به‌عنوان بخشی از دانش‌های بشر گرایانه[4] قلمداد می گردد.
 • دانش تفریحی[5] که پیش روی دانش عقلانی مطرح می گردد. این نوع دانش ارضا کننده کنجکاوی‌های عقلانی بشر نیست، بلکه به‌خاطر جنبه تفریحی داشتن و احساسی بودن، مطلوب می‌باشد و شامل شایعات، اخبار حوادث و اتفاقات، داستان‌ها، جک، بازی‌ها، و نظایر این‌ها می گردد.
 • دانش روحانی (مقدس)[6]: که در ارتباط با دانش مذهبی بشر می باشد و باعث رهایی بشر از گناه می گردد.
 • دانش ناخواسته[7] : دانشی می باشد که خارج از علایق بشر می باشد و بی‌هدف نگهداری می گردد (Machlup, 1999:89).

2-2-3-4)  دانش از نظر لیدنر

لیدنر در طبقه‌بندی انواع دانش به چهار نوع دانش تصریح کرده می باشد.

 • دانش نهفته که در زمینه اقدامات و تجارب افراد بوده و تشکیل دهنده مدل‌های ذهنی افراد می باشد.
 • دانش عیان که در مقایسه با دانش نهفته عمومیت بیشتری داشته و به راحتی قابل انتقال می باشد.
 • دانش فردی که در وجود فرد نهفته می باشد و ریشه در اقدامات فردی او دارد.

[1]  Machlub

[2]  Practical Knowledge

[3]  Intellectual Knowledge

[4]  Humanistic

[5]  Small-talk & pastime

[6]  Spiritual Knowledge

[7]  Unwanted Knowledge

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • اندازه ارتباط خلاقیت فردی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • اندازه ارتباط طرفداری مدیران در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط هویت سازمانی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سازش با تعارض در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سیستم پاداش در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سیستم کنترل در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط خطرپذیری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط یکپارچگی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

                         اندازه ارتباط الگوهای ارتباطی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO با فرمت ورد