عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

دو دیدگاه در ارتباط با تعهد سازمانی

2-2-3-1- تعهد سازمانی در دنیای امروز

بعضی از نویسندگان جدید عقیده دارند که تعهد سازمانی موضوع بی ربطی می باشد و نیازی به  پژوهش و مطالعه ندارد باروچ[1] یکی از این افراد می باشد به اعتقاد باروچ با در نظر داشتن طریقه های اخیر به نحو چشمگیری تغییر کرده می باشد به طوری که تعهد کارمند به سازمان موضوع بی  ربطی شده می باشد او می‌گوید که اهمیت تعهد سازمانی به عنوان یک مفهوم عمده در مدیریت و رفتار سازمانی در حال کاهش می باشد و این طریقه همچنان ادامه دارد اساس بحث باروچ این می باشد که تعهد سازمانی برای کارکنان یک پیش شرط مهم می باشد اما مهمترین نیست. سازمانها با در نظر داشتن فعالیت های کوچک سازی در سال های اخیر نسبت به استخدام کارکنان با تعهد یکسان نسبت به سازمان یا ناتوان و یا بی میل بوده اند حتی دراکر[2] برجسته ترین نویسنده مدیریت نیز نسبت به شرکت هایی که می‌گویند برای کارکنانشان ارزش قائلند بدبین می باشد زیرا که آنها خلاف آن را ثابت کرده اند دراکر می‌گوید همه سازمانها هر روزه اذعان  می‌کنند که کارکنان بزرگترین دارایی آنها هستند، اما با وجود این به آن چیز که که می‌گویند کمتر اقدام می‌کنند چه رسد به آنکه واقعاً معتقد به آن باشند اکثر سازمانها عقیده دارند همان گونه که تعهد سازمان به کارمند، کاهش یافته این انتظار هست که تعهد کارمند هم نسبت به سازمان کاهش یافته باشد به گونه کلی نمی‌توان به منطق باروچ ایراد گرفت. تحقیقات نشان می‌دهند که طرفداری سازمانی از کارمند با تعهد کارمند به سازمان به وضوح مرتبط می باشد همچنین شواهد زیادی هست مبنی بر اینکه بسیاری از سازمانها کارکنانشان را بازخرید می‌کنند تا هزینه­ها را کاهش دهند و از این طریق توانایی رقابت در بازارهای جهانی را به گونه فزاینده ای افزایش دهند امشوف[3] تخمین می‌زند که بالغ بر 90 درصد شرکت های بزرگ کوچک شده اند درمورد تغییرات در محیط های کاری در روزنامه نیویورک تایمز تخمین زده شده می باشد که 43 میلیون شغل در آمریکا بین سال  های 1979 تا 1995 از بین رفته می باشد، اکثر شغل هایی که در این دوره به وجود آمده اند از بین رفته اند این رقم ترک شغل کارکنان را عیان می کند و این بی نظمی‌ممکن می باشد اثر منفی را  بر تعهد سازمانی را تشدید کند. همچنین مشخص شده می باشد که شرکتها نه تنها در زمان ورشکستگی یا رکود کارکنانشان را بازخرید می‌کنند بلکه آنها در زمان سود آوری و رونق نیز دست به این اقدام می‌زنند (فرهنگی و حسین زاده 1388: 37).

[1] Baruch

[2] Drucker

[3] Emshoff

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- شناخت و توصیف وضعیت رهبری تحول آفرین در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

2- شناخت و توصیف وضعیت تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

3- شناخت و توصیف وضعیت مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

4- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-1- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-2- شناخت و توصیف تاثیر مدیریت دانش بر تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان با فرمت ورد