عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA

مقدمه :

در این فصل آغاز بازدهی  و ریسک مورد بحث  قرار می گیرد و در ادامه به تعریف کارایی و انواع کارایی و هم چنین روشهای مختلف اندازه گیری کارایی پرداخته می گردد. در مرحله ی بعد تحلیل پوششی داده‌ها به عنوان یک روش غیر پارامتریک در اندازه گیری کارایی و مدلهای اساسی ارائه شده در تحلیل پوششی داده‌ها  مورد بحث قرار می گیرد. در ادامه به مفاهیمی همچون کارایی بازار، بازار های کارا، بازده سهام و بورس اوراق بهادار تصریح می گردد  و سپس روش تلفیقی تاپسیس فازی و DEA مورد بحث قرار می گیرد و در نهایت بعضی از مطالعات انجام گرفته در داخل و خارج کشور که در این حوزه ی پژوهش می باشد اظهار می گردد .

هدف از این پایان نامه اظهار این موضوع می باشد که ریسک و بازدهی یک شرکت را می‌توان از طریق اندازه کارایی آن تخمین زد یا خیر. بدین مقصود لازم می باشد آغاز مفاهیم ریسک و بازدهی تعریف گردند.

2-2.ریسک و بازدهی

در ادبیات مالی ریسک و بازده دو رکن اصلی تصمیم گیری برای سرمایه گذاری اند و همواره بیشترین بازدهی با در نظر داشتن حداقل ریسک، معیاری مناسب برای سرمایه گذاری می باشد (گالاجدرا[1]، 2014).

ریسک به عنوان احتمال اختلاف بین بازده واقعی و بازده مورد انتظار تعریف شده و به دو دسته تقسیم می گردد.

دسته اول شامل ریسک هایی می باشد که به عوامل داخلی شرکت مربوط هستند مانند ریسک مدیریت، ریسک نقدینگی، ریسک ناتوانی در پرداخت بدهی ها و … که به آن ریسک غیر سیستماتیک یا غیر نظام مند (کاهش پذیر) گفته می گردد و دسته دوم ریسک هایی هستند که مربوط به شرایط کلی بازار نظیر شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و … می باشند و تحت عوامل ریسک سیستماتیک یا نظام مند (B)  شناخته می گردد. سرمایه گذاران در بازار سرمایه کوشش دارند منابع خود را به سمتی سوق دهند که بیشترین بازدهی و کمترین ریسک را داشته باشد. از این‌رو آگاهی از اندازه ریسک شرکت ها، می‌تواند تأثیر بسزایی در تصمیم گیری افراد داشته باشد (چن و همکاران[2]، 2013).

[1]. Galagedera

[2]. Chen et al

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه کارایی شرکت های بورسی با بهره گیری از روش تلفیقی TOPSIS وDEA و یافتن ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام می باشد.

1-3-2.اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه اندازه کارایی و اندازه عدم کارایی شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم بازده و پر بازده موجود در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA  با فرمت ورد