مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO

) طبقه‌بندی انواع دانش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بحث بر روی طبقه‌بندی انواع دانش، بسیار مهم می باشد زیرا انواع مختلف دانش دارای کاربردهای گوناگونی در مدیریت دانش هستند و هم‌چنین مستلزم به‌کارگیری مدل‌های به‌خصوص در مدیریت دانش می‌باشند. با مقایسه انواع دانش می‌توان درک بهتری از دانش به‌وجود آورد.

2-2-3-1) دانش از نظر نوناکا

یکی از معروفترین طبقه‌بندی‌ها از دانش توسط نوناکا (Nonaka, 1994: 20-25) انجام گرفته می باشد که این طبقه‌بندی، مبتنی بر توجه پولانی (1962) درخصوص دانش می باشد. نوناکا در این طبقه‌بندی، دو نوع دانش را معرفی می کند که عبارتند از:

 • دانش عیان[1]: دانشی می باشد که عینی بوده و می‌تواند به‌صورت رسمی و زبان سیستماتیک اظهار گردد نوناکا معتقد می باشد که این نوع دانش مستقل از کارکنان بوده و در سیستم های اطلاعات کامپیوتری، کتاب‌ها، مستندات سازمانی و نظایر این‌ها هست. دانش صریح، دارای قابلیت کدگذاری و اظهار از طریق گویش می باشد. علوم دانشگاهی مثال بارز این نوع دانش می باشد.
 • دانش نهان (نهفته)[2]: دانشی می باشد که انتزاعی بوده و دست‌یابی به آن آسان نیست. لی و چوی به نقل از پولانی دانش نهفته را به این شکل تعریف می‌کنند. «دانشی که منابع و محتوای آن در ذهن نهفته می باشد و به آسانی قابل دست‌یابی نبوده و غیر ساختارمند می باشد (Lee & Choi , 2002: 4). این دانش از طریق تجربه و یادگیری عملی کسب می گردد و کدگذاری شده نیست. این دانش، دانش نانوشته سازمان می باشد که بیانگر اندازه تجربه و مهارت کارکنان می باشد. در این زمینه زیباترین تعبیر خود پولانی ارائه داده می باشد. وی در این خصوص می‌گوید: «ما بیشتر از آن چیز که می‌گوییم، می‌دانیم (مشبکی و زارعی، 1382، 41).

[1]  Explicit Knowledge

[2]  Tacit Knowledge

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • اندازه ارتباط خلاقیت فردی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا
 • اندازه ارتباط طرفداری مدیران در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط هویت سازمانی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سازش با تعارض در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سیستم پاداش در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سیستم کنترل در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط خطرپذیری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط یکپارچگی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

                         اندازه ارتباط الگوهای ارتباطی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO با فرمت ورد