عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO

 تحقیقات انجام شده در ارتباط با فرهنگ سازمانی

تحقیقات زیادی در ارتباط با فرهنگ سازمانی هم در داخل کشور و هم در خارج کشور صورت پذیرفته و نتایج آن‌ها نیز معلوم می باشد که در این ارتباط می‌توان به تعدای از آن‌ها تصریح نمود

اولین تحقیقی که اظهار خواهد گردید توسط دکتر محمدتقی امینی و شهاب سهرابی در ارتباط با انواع فرهنگ و تأثیر‌ آن‌ها در تعیین استراتژی مناسب نام دارد که نتایج حاصل از این پژوهش نشان دهنده آن می باشد که الگوهای ملّی و فرهنگی در مدیریت استراتژیک تأثیر بسزایی اعمال می‌کنند. در بعضی از سازمان‌ها نمونه‌های بسیاری از عدم تطابق میان فرهنگ موجود و فرهنگ مطلوب را می‌توان برشمرد که این عدم همسوئی باعث کندشدن یا انحراف حرکت سازمان‌ها به سمت چشم‌انداز[1] یا دورنمای سازمان آنان می گردد.

پژوهش دیگری که در دانشگاه فردوسی مشهد توسط قلی‌زاده، شعبانی و مرتضوی صورت گرفت به مطالعه نسبت میان فرایند تبدیل دانش و فرهنگ سازمانی پرداخته می باشد که نتایج به‌دست آمده این واقعیت را نشان می‌دهد که خلق دانش جدید منوط به تبیین چگونگی انتشار دانش و اطلاعات در سراسر سازمان می باشد. به عقیده آنان، دانش ضمنی و دانش عیان انواع متفاوت دانش هستند و به‌دلیل ویژگی‌های مختلفی که دارند بایستی با آن‌ها به طرق متفاوتی رفتار نمود. لذا جنبه‌های مدیریتی و فرهنگی در انتقال و تشریک دانش در سازمان اهمیت فراوان دارند. داونپورت و پروساک (1998) نیز در تصریح به اصول مدیریت دانش براین باورند که :

1) دانش نشأت‌گرفته از افکار افراد می باشد و در افکار افراد جای دارد 2) تسهیم دانش مستلزم اعتماد می باشد 3) طرفداری مدیریت و تخصیص منابع برای مدیریت دانش ضروری می باشد و در نهایت 4) فناوری رفتارهای داشی جدید را امکان‌پذیر می‌سازد.

آخرین تحقیقی که در این قسمت اظهار خواهد گردید توسط علی‌اکبر احمدی و حسین مبارکی با عنوان تجزیه و تحلیل ارتباط بین فرهنگ سازمانی و خلاقیت کارکنان وزارتخانه بهداشت، درمان وآموزش پزشکی صورت گرفته و در پایان به‌این نتیجه دست یافتند که سازمان‌ها می‌توانند با توافق بر سر ارزش‌ها و باورهای موجود در سازمان )فرهنگ سازمانی(، تطابق با تغییر، هماهنگی در کار و همسو کردن اهداف فردی و سازمانی به افزایش خلاقیت کارکنان کمک نمایند و برنامه‌ریزان نیز نمی‌توانند اساس و معیار افزایش خلاقیت افراد را بدون در نظر داشتن فرهنگ سازمانی پایه‌ریزی نمایند.

[1]– Vision

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اندازه ارتباط خلاقیت فردی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا
  • اندازه ارتباط طرفداری مدیران در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط هویت سازمانی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سازش با تعارض در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سیستم پاداش در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سیستم کنترل در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط خطرپذیری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط یکپارچگی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

                         اندازه ارتباط الگوهای ارتباطی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO با فرمت ورد