عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

– تعهد سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی

پورتر[1] تعهد را بر اساس نیروی کل همانند سازی (تعیین هویت) و مشارکت یک فرد در سازمان تعریف می کند در این دیدگاه تعهد ناشی از سه عامل می گردد: 1- قبول اهداف و ارزش های سازمان 2-تمایل به همکاری با سازمان برای کسب اهدافش 3- میل به باقی ماندن در سازمان (استیزر، 1991).در این دیدگاه تعهد به عنوان یک مفهوم تک بعدی نگریسته شده می باشد که تنها متمرکز بر تعهد عاطفی می باشد سالها اندیشمندان درک ما را از تعهد سازمانی با نگریستن به آن به شکل چند بعدی تغییر داده اند. این محققان علاقه مند به یک مجموعه وسیع تر از پیوندها بین کارکنان و سازمانها نسبت به آن چیز که که پورتر مطرح نمود، بوده اند در حالی که پورتر متمرکز بر یک پیوند توصیف شده با قبول اهداف سازمان بوده می باشد تحقیقات محققان بعدی بر انواع تعهد متمرکز شده می باشد که میتواند برا ی توجیه رفتار فرد و استمرار آن در محیط کار در نظر گرفته گردد (مودی، 1998).

2-2-2-1- الگوی چند بعدی

1- مدل اریلی و چتمن[2]: اریلی و چتمن (1986) الگوی چند بعدی خود را مبتنی بر این فرض بنا نهادند که تعهد نظری را نسبت به سازمان ارائه کرده و مکانیسم هایی دارد که از طریق آنها می‌تواند توجه شکل بگیرد پس مبتنی بر کارکلمن[3] در توجه و تغییر رفتار اریلی و چتمن عقیده دارند که پیوند بین فرد و سازمان می‌تواند سه شکل متابعت، همانند سازی و درونی کردن را به خود بگیرد (مودی، 1998).

[1] Porter

[2] Orally & Chatman

[3] Kelamn

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- شناخت و توصیف وضعیت رهبری تحول آفرین در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

2- شناخت و توصیف وضعیت تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

3- شناخت و توصیف وضعیت مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

4- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-1- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-2- شناخت و توصیف تاثیر مدیریت دانش بر تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان با فرمت ورد