عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

. ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد

بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می کند که این نیرو ها میتواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی گردد. دولت ها و سازمان ها و موسسات کوشش جلوبرنده ای را در این مورد اعمال می کنند. بدون مطالعه و کسب آگاهی از اندازه پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخورد و اطلاع از اندازه اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که  به بهبود جدی نیاز دارد، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد گردید. تمامی موارد مذکور بدون اندازه گیری و ارزیابی امکان پذیر نیست.(ستاری فرد،1383). لرد کلوین[1] فیزیک دان انگلیسی در مورد ضرورت اندازه گیری می گوید: «هرگاه توانستیم آن چیز که را که درمورد آن صحبت می کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام اظهار نماییم می توانیم ادعا کنیم درمورد موضوع مورد بحث چیزهایی می دانیم. اگر این طور نباشد آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هیچگاه به مرحله بلوغ نخواهد رسید». (رحیمی،1385: 36). علم مدیریت نیز مبین مطالب مذکور می باشد. هرچه را که نتوانیم اندازه گیری کنیم نمی توانیم کنترل کنیم و هرچه را که نتوانیم کنترل کنیم مدیریت آن امکان پذیر نخواهد بود. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد می باشد و بهبود آن مستلزم اندازه گیری می باشد و ازین رو سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی باشد. (ستاری فرد، 1383: 3).

ارزیابی و اندازه گیری عملکرد بازخورد لازم را در موارد زیر ارائه می دهد:

1- با پیگیری اندازه پیشرفت درجهت اهداف تعیین شده مشخص می گردد که آیا سیاست های تدوین شده به صورت موفقیت آمیزی به اجرا در آمد ه اند یا خیر.

2-با اندازه گیری نتایج موردانتظار سازمانی وهمچنین ارزیابی واندازه گیری و رضایت کارکنان و مشتری ها مشخص می گردد آیا سیاست ها به گونه صحیح تدوین شده اند یا خیر؟

3-ارزیابی و اندازه گیری عملکرد امکان شناسایی زمینه ها یی که مدیریت بایستی توجه بیشتری به آن ها بنماید را میسّر می سازد و به شناسایی فرصت ها و محدودیت ها کمک می کند.

4-ارزیابی عملکرد باعث ایجاد اطلاعات برای مدیران در تصمیم گیری های مدیریتی خواهد بود. زیرا که بخش زیادی از اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های مدیریتی از طریق اندازه گیری و ارزیابی سیستم عملکرد فراهم می آید.

هر تلاشی که به مقصود دستیابی به موفقیت انجام می شود بایستی دارای چارچوبی باشد و بهبود عملکرد سازمانی بایدبر آگهی فرآیندی باشد که چرخه عملکرد نامیده می گردد. هر برنامه بهبود عملکرد سازمانی بایستی از اندازه گیری عملکرد و بعدارزیابی عملکرد شروع نماید (الهی، 1378: 52).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1] – Lord Kelvin

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف علمی:

مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات

  • اهداف عملی:

ارائه راهکارهایی به مقصود بهبود عملکرد سازمانی و نوآوری از طریق مدیریت دانش و گرایش استراتژیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد  با فرمت ورد