مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

مدل آنجل و پری[1]: آنجل و پری بر پایه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل پرسشنامه تعهد سازمانی ورتز و همکارانش، بین تعهد ارزشی و تعهد به ماندن فرق قائل شدند اگرچه این پرسشنامه یک بعدی  در نظر گرفته شده می باشد تحلیل آنجل و پری دو عامل اساسی پرسشنامه را عیان نمود. یک عامل به وسیله پرسش هایی مشخص می گردد که تعهد به ماندن را ارزیابی می کند و دیگری به وسیله پرسش هایی که تعهد ارزشی (طرفداری از اهداف سازمان) را اندازه گیری می‌کنند مشخص می گردد (می و هرسکویچ، 2001: 306). تعهد ارزشی آنجل و پری گرایش مثبتی را به سازمان نشان می‌دهد این موج تعهد تصریح به تعهد روانی و عاطفی دارد تعهد به ماندن آنجل و پری تصریح به اهمیت تعاملات پاداشها، مشارکت های تفکیک ناپذیر در یک مبادله اقتصادی دارد. این نوع تعهد تصریح به تعهد عملگرانه مبتنی بر مبادله و تعهد مستمر دارد (مایر و شورمن[2]، 1998: 16-15).

4– مدل مایر و شورمن: به نظر مایر و شورمن تعهد سازمانی دو بعد دارد. آنها این دو بعد را تعهد مستمر (میل به ماندن در سازمان) و تعهد ارزشی (تمایل به کوشش مضاعف) نامیدند اگر چه شباهت هایی بین ابعاد تعهد سازمانی شناسایی شده توسط آنجل و پری و مایر و شورمن و آن چیز که که توسط می‌یر و آلن شناسایی شده هست، اما یک تفاوت اساسی بین مدل های آنها نیز هست. سه جزء تعهد آلن شناسایی شده هست، اما یک تفاوت اساسی بین مدل های آنها نیز هست سه جزء تعهد می‌یر و آلن (عاطفی، مستمر و هنجاری) اصولا بر اساس قالب ذهنی که فرد را به سازمان مرتبط می‌کنند، متفاوت هستند. نتیجه رفتاری هر سه جزء تعهد با این حال مشابه می باشد و آن ادامه کار در سازمان می باشد بر عکس، در مدل های آنجل و پری و مایر و شورمن، فرض شده می باشد که تعهد مستمر مرتبط با تصمیم به ماندن یا ترک سازمان می باشد و تعهد ارزشی مرتبط به کوشش مضاعف در جهت حصول به اهداف سازمانی می باشد (می‌یر و هرسکویچ، 2001: 307-306).

[1] Angle & Perry

[2] Mayer & Schoorman

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1- شناخت و توصیف وضعیت رهبری تحول آفرین در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

2- شناخت و توصیف وضعیت تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

3- شناخت و توصیف وضعیت مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

4- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-1- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-2- شناخت و توصیف تاثیر مدیریت دانش بر تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان با فرمت ورد