عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

رهبری تحول آفرین

2-1- رهبری تحول آفرین چیست؟

رهبری مفهومی سهل و ممتنع می باشد. از این رو تعاریف متعددی برای آن هست.تقریباً به تعداد صاحب نظران رهبری از آن تعریف هست، اما در مجموع عقیده بسیاری از دانشمندان مدیریت بر این می باشد که رهبری شامل فرایند نفوذ می باشد، به بیانی دیگر، رهبری توانایی نفوذ در دیگران (فرد یا گروه) برای نیل به اهداف می باشد (هرسی، بلانچارد و دوی، 1996،نقل از زالی،1383، ص 177). استونر[1] رهبری را فرایند هدایت و اعمال نفوذ بر فعالیت های گروه یا اعضای سازمان تعریف کرده می باشد (استونر، 2009: 39). چنین تعریفی چهار کاربرد مهم دارد:

نخست، رهبری در مورد کسان یا افراد دیگری مطرح می گردد زیرا این افراد و پیروان بایستی دستورات رهبری را بپذیرند، درصد تعیین مقام و منزلت وی بر می آیند و در نتیجه فرایند رهبری را امکان پذیر می سازند. تمام ویژگی ها و خصوصیات رهبری، بدون وجود پیرو و زیردست به هیچ تبدیل می گردد (استونر، 2009: 39).

دوم، رهبری مستلزم توزیع نابرابر قدرت بین اعضای گروه و رهبر می گردد. اگرچه اعضای گروه بدون قدرت نیستند و می توانند فعالیت های گروه را شکل دهند اما تردیدی نیست که قدرت رهبر بیشتر می باشد.

سومین جنبه رهبری، توانایی وی در بکارگیری شکل های مختلف قدرت برای اعمال نفوذ بر رفتار پیروان می باشد. در واقع این پیروان هستند که می توانند بر کارکنان و اعضای سازمان به گونه ای اعمال نفوذ نمایند که برای خیر و صلاح سازمان فداکاری و ایثار نمایند. قدرت و اعمال نفوذ ما را وارد بحث چهارمین جنبه رهبری می کند (استونر، 2009: 39).

چهارمین جنبه رهبری آمیزه ای از سه جنبه نخست و آگاهی از این می باشد که رهبری با ارزشها سرو کار دارد. برنز بر این باور می باشد که اگر رهبری به جنبه های اخلاق و معنوی رهبری توجه نکند در تاریخ از آن به بدنامی یاد خواهد گردید یا عنوانی بدتر به آن خواهند داد. رهبری معنوی با ارزش ها سرو کار دارد و ایجاب می کند درمورد راه ها و گزینه هایی که پیش رو قرار دارد به پیروان آگاهی لازم داده گردد تا آنان بتوانند هنگام واکنش نشان دادن در برابر پیشنهاد یک رهبر، انتخابی آگاهانه انجام دهند (استونر، 2009: 43).

[1] Stoner

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- شناخت و توصیف وضعیت رهبری تحول آفرین در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

2- شناخت و توصیف وضعیت تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

3- شناخت و توصیف وضعیت مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

4- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-1- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-2- شناخت و توصیف تاثیر مدیریت دانش بر تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان با فرمت ورد