مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بخش سوم عملکرد و مفاهیم مربوط

2-4-1. ارزشیابی عملکرد

به مقصود درک صحیح هر پدیده یا موضوع لازم می باشد آن پدیده تعریف گردد تا برداشت و فهم مشترک حاصل گردد. موضوع ارزیابی عملکرد از این قاعده مستثنی نیست. خاطر نشان می گردد با در نظر داشتن تشابه نسبی، مفهوم ارزیابی در بعد کارکنان سپس در بعد بهره گیری از منابع و امکانات و نهایتا در قالب سازمانی تعریف گردد. نلی وپلث عقیده دارند: ارزیابی عملکرد عبارت می باشد از فرآیند کمی کردن کارایی و اثربخشی عملیات. کاسیو[1] ارزیابی عملکرد را توصیف نظام دار قوت و ضعف عملکرد فرد یا گروه در ارتباط با اجرای وظایف محوله تعریف می کند.

ارزیابی عملکرد در بعد نحوه بهره گیری از منابع و امکانات در قالب شاخص های کارایی اظهار میشود. اگر در ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بنامیم، نظام ارزیابی عملکرد و در واقع اندازه کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص بهره گیری بهینه از منابع و امکانات را مورد سنجش قرار می دهد(عادلی،1384: 14). ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی معمولاً مترادف با اثربخشی فعالیت هاست. مقصود از اثربخشی اندازه دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات می باشد (رحیمی،1385: 36). به گونه کلی ارزیابی عملکرد به فرآیند سنجش و اندازه گیری عملکرد دستگاه ها در دوره های مشخص به گونه ای که انتظارات و شاخص های مورد قضاوت برای دستگاه ارزیابی شونده شفاف و از قبل به آن ابلاغ شده، اطلاق می گردد (طبرسی،1378: 4).

دیگر مؤلفه‌ اساسی مدل نو و همکاران، استراتژی‌ های سازمانی می باشد. اغلب ارتباط بین مدیریت عملکرد و استراتژی ‌ها و اهداف سازمان نادیده گرفته می گردد. نهایتاً مدل یاد شده تصریح می ‌کند که محدودیت ‌های موقعیتی نیز تأثیر اساسی در عملکرد افراد اعمال می‌نماید. همان گونه که قبلاً ذکر گردید، افراد ممکن می باشد رفتار مناسبی انجام دهند اما نتایج مناسبی کسب نکنند. پس، کارکنان بایستی دارای ویژگی های مشخصی برای انجام مجموعه‌ای از رفتارها و دستیابی به بعضی نتایج باشند و به مقصود دستیابی به مزیت ‌های رقابتی، ویژگی ها، رفتار ها و نتایج بایستی به استراتژی‌ های سازمانی گره زده شوند. با این تفاسیر می‌توان ارزیابی عملکرد را به عنوان فرآیند ارزیابی و برقراری ارتباط با کارکنان در نحوه انجام یک شغل و استقرار برنامه بهبود آن تعریف نمود (بایرزو و رو، 2008: 345). در این صورت ارزیابی عملکرد نه تنها به کارکنان اجازه می‌دهد که بدانند عملکردشان چگونه می باشد. بلکه بر سطح کوشش و مسیر آینده ‌شان تأثیر می‌گذارد.

[1] – Casio

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف علمی:

مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات

  • اهداف عملی:

ارائه راهکارهایی به مقصود بهبود عملکرد سازمانی و نوآوری از طریق مدیریت دانش و گرایش استراتژیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد  با فرمت ورد