شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA

انحراف معیار :

انحراف معیار از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد :

: انحراف معیار

r :بازده ماهیانه شرکت

r͞: میانگین بازده ماهیانه شرکت

n : تعداد ماه های محاسبه شده ی بازده در سال

 

با در نظر داشتن اینکه در این پژوهش ارتباط بین کارایی و بازدهی سنجیده می گردد لذا لازم می باشد که از مفهوم کارایی نیز تعریف ارائه گردد.

 

2-3.تابع تولید

تابع تولید مبین ارتباط ی فنی (تکنیکی )بین نهاده ها و ستاده های یک فرآیند تولید می باشد. یک تابع تولید حداکثر ستاده قابل دستیابی از یک سطح (مقدار )نهاده معینی را مشخص می کند. تابع تولید معرف یک ارتباط ی مقداری بین نهاده ها و ستاده ها بوده و نرخ تبدیل منابع به محصولات می باشد. یک تابع تولید حداکثر مقدار ستاده ای را که می‌توان از ترکیبات مختلف داده‌ها تولید نمود را نشان می دهد. یک تابع تولید را می‌توان به صورت زیر نوشت.

Y=f(x1 , x2 ,… , xn )

در ارتباط ی فوق Y معرف ستاده و x1 , x2 ,… , xn  همان نهاده ها می باشند که در تولید محصول مشارکت دارند. F نیز بیانگر نوعی ارتباط ای می باشد که مطابق آن نهاده ها به ستاده ها تبدیل می شوند.

این تابع حداکثر اندازه ستاده ای را که به ازاء مجموعه ی مشخصی از نهاده ها می‌توان تولید نمود را نشان می دهد. در اغلب موارد تابع تولید برای یک صنعت در دسترس نیست، لذا بایستی از روشهای مختلف برای تخمین یک تابع تولید تجربی برای آن صنعت بهره گیری نمود (عالم تبریز و یونسیان، 1391، صص 59-58)

 

2-3-1 .تابع تولید کاب – داگلاس

این تابع یکی از توابع مهم و کاربردی در اقتصاد می باشد. این تابع دارای قابلیت تبدیل به فرم خطی لگاریتمی می باشد. تابع تولید کاب – داگلاس دارای مشخصات ذیل می باشد :

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف اصلی پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه کارایی شرکت های بورسی با بهره گیری از روش تلفیقی TOPSIS وDEA و یافتن ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام می باشد.

1-3-2.اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه اندازه کارایی و اندازه عدم کارایی شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم بازده و پر بازده موجود در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA  با فرمت ورد