عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

5-1  مقدمه

علیرغم سیاست شهرداری تهران در زمینه سیستمی شدن فعالیت ها و تغییر روش از رویکرد سنتی به سیستمی وبا در نظر داشتن مزایا و فواید به کارگیری تکنولوژی سیستم های اطلاعاتی و جایگاه و تأثیر حسابرسی کامپیوتری در رشد و ارتقای حسابرسی ،تاکنون حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران پیاده سازی نشده وحسابرسان(موضوع ماده 44 آیین نامه مالی شهرداری ها) از روش های دستی حسابرسی در رسیدگی های خود بهره گیری می کنند.

با در نظر داشتن تبیین وظایف شهرداری طبق ماده 55 قانون شهرداری ها و وسعت شهرداری تهران (22منطقه)،حجم عملیات مالی در هر یک از مناطق زیاد بوده و از سیستم های کامپیوتری برای پردازش انبوه اطلاعات بهره گیری می گردد. پس بهره گیری از حسابرسی کامپیوتری و نرم افزارهای مرتبط توسط حسابرسان می تواند در بهبود زمان پاسخگویی مفید باشد.

پیشینه ارائه شده در فصل دو بیانگر آن می باشد که علیرغم انجام تحقیقات بسیار در زمینه حسابرسی کامپیوتری تاکنون پژوهشی در خصوص موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران صورت نگرفته می باشد. از این رو و با در نظر داشتن احساس ضرورت حسابرسی کامپیوتری و در راستای کمک به تسهیل در راه اندازی و نهادینه کردن حسابرسی کامپیوتری به مقصود بهبود عملکرد حسابرسی، در این پژوهش موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران با  تدوین پنج فرضیه مورد آزمون قرار گرفت تا بعضی از دلایلی که از دیدگاه نظری سبب عدم بهره گیری از حسابرسی کامپیوتری می گردد شناسایی و مورد مطالعه قرار گیرد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید