عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

1-9- بهره گیری کنندگان پژوهش

نتایج این پژوهش می تواند برای گروه­های مختلفی همچون سرمایه­گذاران در بازارهای مالی، مسئولان بورس اوراق بهادار، ‌مدیران پرتفوی، ‌کارگزاران، تحلیلگران مالی و محققان بازار سرمایه و همچنین مدیران شرکتها در بورس اوراق بهادار با فراهم ساختن بینش علمی نسبت به تاثیر کیفیت سود بر نقدشوندگی سهام و تبع آن بر نقدشوندگی باراز سهام و همچنین  روشن ساختن هزینه ضعف کیفیت سود مفید باشد.

1-10 –  قلمرو پژوهش

در بحث قلمرو پژوهش، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح می باشد.

قلمرو موضوعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

موضوع این پژوهش همانگونه که قبلاً عنوان گردید، مطالعه ارتباط بین کیفیت سود و نقدشوندگی سهام می باشد که به عنوان قلمرو موضوعی قلمداد می گردد.

قلمرو مکانی:

موضوع بعدی، قلمرو مکانی پژوهش می باشد در این پزوهش شرکت های عضو  بورس اوراق بهادا تهران به عنوان قلمرو مکانی در نظر گرفته شده می باشد.

قلمرو زمانی:

قلمرو زمانی پژوهش شامل یک دوره زمانی پنچ ساله براساس صورتهای مالی سالهای 1387 الی 1391 شرکت های نمونه می­باشد . البته با در نظر داشتن این که برای آزمون فرضیه های پژوهش نیاز به محاسبه تغییرات سال (t) نسبت به سال (t-1) می­باشد یا اینکه در مدلهای بهره گیری شده روابط متغیرهای سال (t) با سال (t+1) سنجیده می­شوند؛و همچنین برای محاسبه کیفیت اقلام تعهدی به انحراف معیار سه ساله مدنظر می باشد پس با t-2)) سنجیده میشود برای محاسبه بعضی متغیرها نیاز به  اطلاعات سالهای 85 و 92 وجود داشت. بر این اساس بعضی  متغیر ها را در سال های ذکر گردیده مورد مطالعه قرار دادیم البته آزمون فرضیه‌ها و نتایج آنها تصریح به سالهای 85 تا 91 دارد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

  1. ارتباط بین کیفیت سود و نقدشوندگی
  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
  3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذاران،مدیران و سایر بهره گیری کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

پایان نامه - تز - رشته حسابداری