مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO

دانش از نظر لیدنر

لیدنر در طبقه‌بندی انواع دانش به چهار نوع دانش تصریح کرده می باشد.

 • دانش نهفته که در زمینه اقدامات و تجارب افراد بوده و تشکیل دهنده مدل‌های ذهنی افراد می باشد.
 • دانش عیان که در مقایسه با دانش نهفته عمومیت بیشتری داشته و به راحتی قابل انتقال می باشد.
 • دانش فردی که در وجود فرد نهفته می باشد و ریشه در اقدامات فردی او دارد.
 • دانش گروهی دانشی می باشد که در سیستم‌های اجتماعی و فرهنگی یک سازمان نهفته می باشد (Alavi, 2000: 115).

 2-2-4) عناصر و ویژگی‌های دانش

پیچیدگی و ظرافت خاص مفهوم دانش می‌طلبد که عناصر تشکیل دهنده آن (ورای داده‌ها و اطلاعات) مورد تعمق بیشتر قرار گیرد. دانش، موضوعی پیچیده و پویاست و به دلیل ماهیت اجتماعی داشتن و آمیخته بودن آن با ارزش‌ها، باورها و تجارب انسانی، بسیار پیچیده و پویاست و درک آن مستلزم تعمق در مفهوم و عناصر تشکیل دهنده دانش می باشد.

 

2-2-4-1) عناصر دانش

داونپورت و پروساک مانند صاحب‌نظرانی هستند که عناصر دانش را مورد مطالعه قرار داده‌اند:

 • تجربه: دانش، با گذشت زمان از راه تجربیات کسب شده از دوره‌های آموزشی، مطالعه کتاب‌ها و آموزش غیررسمی، گسترش می‌یابد. تجربیات، به‌کار و رویدادهای گذشته باز می‌گردند. تجربه و تخصص دو کلمه مربوط به‌هم بوده و معادل فارسی واژه‌هایExperience و Expert  در انگلیسی هستند که از یک فعل لاتین به‌معنی «به بوته آزمایش گذاشتن» ریشه گرفته‌اند. پس مجرب و متخصص به کسانی اطلاق می گردد که در زمینه‌ای خاص از دانشی عمیقی برخوردارند، در اقدام آزموده شده و مهارت کسب کرده‌اند. یکی از فواید اصلی و اولیه تجربه، ایجاد تصویری تاریخی می باشد. به‌وسیله این تصویر می‌توان شرایط و اتفاقات جدید را نظاره و درک نمود. دانش ناشی از تجربیات، تأثیر یا نقوشی آشنا در ذهن به‌وجود می‌آورد که با بهره گیری از آن‌ها می‌توان بین آن‌چه که اکنون در حال شکل گرفتن می باشد و آن‌چه که قبلاً اتفاق افتاده ارتباط مستقر نمود (داونپورت و پروساک، 1379، 31).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • اندازه ارتباط خلاقیت فردی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا
 • اندازه ارتباط طرفداری مدیران در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط هویت سازمانی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سازش با تعارض در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سیستم پاداش در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • اندازه ارتباط سیستم کنترل در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط خطرپذیری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط یکپارچگی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

                         اندازه ارتباط الگوهای ارتباطی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO با فرمت ورد