مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

اهمیت تعهد سازمانی

چطور می‌توان بحث باروچ را که معتقد می باشد تعهد سازمانی یک مفهوم مدیریتی بی ربطی می باشد را ارزیابی نمود. شواهدی هست که بسیاری از سازمانها استراتژی های کوچک سازی و کاهش هزینه ها را دنبال می‌کنند برای این شرکتها ایجاد سطح بالایی از تعهد کارمند مثل اینکه به عنوان یک استراتژی نه چندان مهم برای کسب موفقیت اقتصادی نسبت به شرکتهایی که به این استراتژی متوسل می شوند درک می گردد پس بر اساس تجربه واقعی مدیریت ممکن می باشد، صاحبنظران استدلال کندکه تعهد کارمند چیز بی ربطی می باشد به خاطر اینکه سازمان های کمتری استراتژی هایی را  برای افزایش تعهد کارکنان ادامه می‌دهند در این دیدگاه باروچ ممکن می باشد تا حدودی درست بگوید با این حال از طرف دیگر شواهدی دال بر این وجود داردکه سازمانها در پی عملکرد بالا و استراتژیهای منابع انسانی برای افزایش تعهد کارکنانشان هستند که می‌تواند سود اقتصادی بیشتری را برای آنها فراهم کند از این دیدگاه تعهد کارمند نه تنها بی ربط نیست بلکه به عنوان یک مفهوم مدیریتی به خاطر اینکه می‌تواند به مزیت رقابتی و موفقیت مالی منجر گردد خیلی مهم می باشد در حقیقت تعهد از این دیدگاه ممکن می باشد به عنوان کلیدی برای مزیت رقابتی محسوب گردد در این دیدگاه تعهد کارمند به نان یک استراتژی رقابتی، کاملا بر خلاف آن چیز که که باروچ می‌گوید، چیز بی ربطی نیست (مودی، 1998: 396-392).

میر و همکارانش از پیشگامان رویکرد چند بعدی هستند و مدل سه بعدی آن ها از تعهد سازمانی، شامل بعد عاطفی بعد مستمر و بعد هنجاری به عنوان سه بعد تعهد سازمانی می گردد (ابویی مهریزی، 1389: 52).

2-2-4- تعهد عاطفی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آلن و میر تعهد عاطفی را به عنوان وابستگی عاطفی فرد به سازمان و تعیین هویت شدن از طریق آن می‌دانند اگر تعهد سازمانی را از این طریق تعریف کنید، تعهد عاطفی شامل سه جنبه می گردد:

1- صورتی از وابستگی عاطفی به سازمان

2- تمایل فرد برای تعیین هویت شدن از طریق سازمان

3- میل به ادامه فعالیت در سازمان

آلن و میر (1990) معتقد هستند که یک فرد زمانی در خود وابستگی عاطفی نسبت به سازمان خواهد نمود که اهداف سازمانی را اهداف خود بداند و متقاعد گردد که سازمان را در راه رسیدن به اهدافش یاری کند همچنین آن ها تبیین می‌دهند که تعیین هویت شدن فرد از طریق سازمان زمانی رخ می‌دهد که ارزش های فردی افراد با ارزش های سازمانی سازگار بوده و فرد بتواند ارزش های سازمانی را در خود درونی سازد بدون شک در این تعیین هویت شدن از طریق سازمان یک ارتباط ی روان شناسانه هست و فرد به خاطر تعیین هویت شدن از طریق سازمان درخود یک نوع احساس غرور می کند (ابویی مهریزی، 1389: 52).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- شناخت و توصیف وضعیت رهبری تحول آفرین در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

2- شناخت و توصیف وضعیت تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

3- شناخت و توصیف وضعیت مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

4- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-1- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-2- شناخت و توصیف تاثیر مدیریت دانش بر تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان با فرمت ورد