مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA

روشهای تحلیل داده‌ها

در این پژوهش جهت سنجش کارایی و رتبه بندی از روش DEA، نرم افزار DEA MASTER و DEA SOLVER بهره گیری خواهد گردید و جهت آزمون فرضیه نیز از آزمون رگرسیون و نرم افزارSPSS  بهره گیری می گردد .هم چنین در این پژوهش از نرم افزار Fuzzy Topsis 2013  نیز بهره گیری خواهد گردید.

1-16. محدودیت­های پژوهش

  1. کمبود منابع مربوط در ژورنال های داخلی و خارجی
  2. عدم دسترسی به بعضی از صورت های مالی حسابرسی شده و ناقص بودن اطلاعات مالی مربوط به شرکت ها
  3. عدم کارایی نرم افزار تدبیر و ره آورد جدید در زمینه ارائه اطلاعات مربوط به شرکت ها و دادن گزارش های مالی مربوط به آن ها
  4. عدم امکان مطالعه همه ی شرکت های بورسی به دلیل متفاوت بودن سال مالی

1-17. واژگان کلیدی پژوهش

1-17-1.تحلیلی پوششی داده‌ها :

این تکنیک یکی از اصلیترین مدلهای ریاضی برای سنجش کارایی واحد های تصمیم گیری  (DMU)  می باشد .مدلهای اصلی این تکنیک شامل مدل CCR  و مدل BCC می باشد.

1-17-2.ورودی (نهاده ):

عاملی می باشد که با افزایش آن با حفظ تمام عوامل دیگر، کارایی کاهش و با کاهش آن کارایی افزایش می یابد .

1-17-3.خروجی (ستاده) :

عاملی می باشد که با کاهش آن عوامل دیگر کارایی کاهش و با افزایش آن کارایی افزایش می یابد .

1-17-4.کارایی :

نسبت ستاده های تولید شده به داده‌های لازم برای تولید ستاده ها می باشد .

1-17-5.بازده سهام :

بازده سرمایه گذاری در سهام عادی، در یک دوره ی معین با در نظر داشتن قیمت اول و آخر دوره و منافع حاصل از مالکیت به دست می آید .

1-17-6.ریسک غیر سیستماتیک شرکت :

آن بخش از ریسک کل می باشد که منحصر به یک شرکت یا صنعت می باشد .عواملی از قبیل مدیریت، ظرفیت، ترجیحات  مصرف کننده و اعتصابات کارگری باعث نوسان در بازده های یک شرکت می گردد .

1-17-7.تاپسیس فازی :

الگوریتم تاپسیس فازی، یکی از تکنیک های رایج تصمیم گیری می باشد که در بسیاری از جایگاه های گوناگون تصمیم گیری مورد بهره گیری قرار می گیرد. در واقع تکنیک تاپسیس فازی، تعمیمی از تکنیک تاپسیس در محیط فازی می باشد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه کارایی شرکت های بورسی با بهره گیری از روش تلفیقی TOPSIS وDEA و یافتن ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام می باشد.

1-3-2.اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه اندازه کارایی و اندازه عدم کارایی شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم بازده و پر بازده موجود در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA  با فرمت ورد