عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA

.منابع ریسک :

ریسک کلی دارایی های مالی تابعی می باشد از چندین عامل که در ذیل به آن تصریح می کنیم :

2-2-4-1.ریسک نوسان نرخ بهره :

ریسکی می باشد که یک سرمایه گذار به هنگام خرید اوراق قرضه بهره ثابتی را می پذیرد. قیمت چنین اوراق قرضه ای در صورت افزایش نرخ بهره در بازار کاهش می‌بایستی و دارنده ی آن در صورت فروش اوراق قرضه ی خود قبل از سررسید متحمل زیان می گردد قیمت اوراق بهادار با نرخ بهره ارتباط معکوس دارد، به بیانی دیگر با افزایش نرخ بهتره قیمت اوراق بهادار کاهش و با کاهش نرخ بهره، قیمت اوراق بهادار افزایش می یابد. تأثیر  ریسک نوسان نرخ بهره بر روی اوراق قرضه خیلی بیشتر از سهام عادی می باشد و بیشتر مورد توجه دارندگان اوراق قرضه خیلی بیشتر از سهام عادی می باشد و بیشتر مورد توجه دارندگان اوراق قرضه می باشد. با تغییر نرخ بهره، قیمت اوراق قرضه در جهت معکوس تغییر می کند .

2-2-4-2. ریسک بازار[1]

ریسک بازار عبارت می باشد از تغییر در بازده که ناشی از نوسانات کلی بازار می باشد. همه ی اوراق بهادار در معرض ریسک بازار هستند، اگرچه سهام عادی بیشتر تحت تأثیر  این نوع ریسک می باشد .ریسک بازار می‌تواند ناشی از عوامل متعددی از قبیل رکود، جنگ، تغییرات ساختاری در اقتصاد و تغییر توجیهات مشتریان باشد .

2-2-4-3.ریسک تورمی [2]

این نوع ریسک که تمامی اوراق بهادار را تحت تأثیر  قرار می دهد عبارتند از ریسک قدرت خرید یا کاهش قدرت خرید وجوه سرمایه گذاری شده، این نوع ریسک با ریسک نوسان نرخ بهره مرتبط می باشد. برای اینکه نرخ بهره معمولا در اثر افزایش تورم، افزایش می یابد. علت این می باشد که قرض دهندگان به مقصود جبران ضرر ناشی از قدرت خرید، کوشش میکنند نرخ بهره را افزایش دهند .

2-2-4-4.ریسک تجاری[3]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عبارتست از احتمال متحمل شدن زیان یا منتفع شدن شرکت، در نتیجه وقوع شرایط نابهنجار در فعالیت شرکت می باشد، بنحوی که ضرر یا نفع حاصل متفاوت از اندازه پیش‌بینی شده باشد / علت این نوع ریسک می‌تواند به خاطر نیروهای خارجی مانند محدودیت های تجاری، رکود جهانی یا بحران در معاملات تجاری شرکت و در نتیجه اختلاف و درگیری های کشور ها باشد. علت های داخلی ریسک تجاری می‌تواند در نتیجه عواملی هم زیرا چایین بودن کارایی، برنامه ریزی ضعیف، یا اقدامات غیر قانونی توسط کارکنان باشد.

[1] Market risk

[2] Inflation risk

[3] Business risk

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه کارایی شرکت های بورسی با بهره گیری از روش تلفیقی TOPSIS وDEA و یافتن ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام می باشد.

1-3-2.اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه اندازه کارایی و اندازه عدم کارایی شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم بازده و پر بازده موجود در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA  با فرمت ورد