مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

تعهد سازمانی

2-2- تعریف تعهد سازمانی

تعهد سازمانی یک توجه مهم شغلی و سازمانی می باشد که در طول سال های گذشته مورد علاقه بسیاری از محققان رشته های رفتار سازمانی و روانشناسی خصوصا روانشناسی اجتماعی بوده می باشد، این گردش در طول سه دهه گذشته دستخوش تغییراتی شده می باشد که شایدعمده ترین تغییر در این قلمرو مربوط به توجه چند بعدی به این مفهوم تا توجه یک بعدی به آن بوده می باشد، همچنین با در نظر داشتن تحولات اخیر در حیطه کسب و کار مانند کوچک سازیها و ادغام های شرکتها در یکدیگر عده ای از صاحبنظران را بر آن داشته تا اظهار کنند اثر تعهد سازمانی بر دیگر متغیرهای مهم در حوزه مدیریت منجمله ترک شغل، غیبت و عملکرد کاهش یافته می باشد و به همین جهت مطالعه آن بی مورد می باشد اما عده ای دیگر از محققان این دیدگاه را نپذیرفته و عقیده دارند که تعهد سازمانی اهمیت خود را از دست نداده و همچنان می‌تواند موردتحقیق قرار گیرد (فرهنگی و حسین زاده، 34:1384). طی پژوهش های متعدد مشخص گردید تعهد بالا خودمی‌تواند به عنوان یک شاخص جهت تعیین تاثیر کارکنان یک سازمان باشد (چو و هلدن[1]، 1997). همچنین افزایش بازده سازمانی با افزایش تعهد در نیروی انسانی افزایش می‌یابد (کلمن[2]، 2002).

شواهدی دال بر این هست که سازمان ها در پی عملکرد بالا و استراتژی های منابع انسانی برا ی افزایش تعهد کارکنانشان هستندکه می‌تواند سود اقتصادی بیشتری را برای آنها فراهم کنداز این رو تعهد به عنوان یک مفهوم مدیریتی به خاطر اینکه می تواند به مزیت رقابتی و موفقیت مالی منجر گردد خیلی مهم می باشد در حقیقت تعهد از این دیدگاه ممکن می باشد به عنوان کلیدی برای مزیت رقابتی محسوب گردد (مودی[3]، 1998).

یکی از متغیرهایی که می تواند در تحقق اهداف سازمان تأثیر اساسی اعمال کند تعهد سازمانی می باشد. تعهد سازمانی را می توان به گونه ساده، اعتقاد به ارزش ها و اهداف سازمان، احساس وفاداری به سازمان، الزام اخلاقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان تعریف نمود (مدنی و زاهدی، 1384: 161).

تعهد سازمانی به روش های مختلفی تعریف شده و مورد سنجش قرا رگرفته می باشد تعاریف و سنجش های مخلتف درواقع نشان دهنده ی این موضوع می باشد که تعهد سازمانی، ارتباط یا ارتباط فرد با سازمان می‌باشد این افراد در نحوه هایی که این ارتباط یا ارتباط بهبود می‌یابد و تبیین داده می گردد متفاوت اقدام می‌کنند (کانشیرو[4] 2008).

تعاریف متعددی می‌توان برای تعهد سازمانی برشمرد. تعهد به معنای توافق یا الزام برای انجام کاری در آینده می باشد (لیجنس[5]، 2006).

به نظر مورهد گریفین[6]، تعهد عبارت می باشد از احساس هویت و وابستگی فرد به سازمان (مورهد و گریفین، ترجمه الوانی و معمارزاده، 1385: 288). و از نظر رابینز تعهد عبارت می باشد از حالتی که فردی سازمان را معرف خود می‌داند و آرزو می کند که درعضویت آن سازمان باقی بماند (رابینز، ترجمه پارساییان و اعرابی، 1378). به بیانی دیگر، تعهد یعنی مجموع فشارهای هنجاری مورد بهره گیری برای یک فرد در جهت انجام اهداف سازمان (ترویزان[7] و همکاران، 2008).تعهد مدیران نیز گاهی به معنای ایجاد انگیزه درکارکنان برای ایجاد اشتیاق و تحریک آن ها می باشد (احمد[8]، 2007).

بعضی پژوهشگران بر این ادعا هستند مفهوم جهانی تعهد مفاهیم زیادی را در بر می‌گیرد که ممکن می باشد  با تعهدات فردی، شغلی، کاری، سازمانی و حرفه ای ترکیب گردد (لی و پسی[9]، 2008). به بیانی دیگر رویکرد تعهد به وسیله ی آموزش، ارتباطات، تسهیم در دانش و مربیگری می‌تواند افزایش وفاداری کارکنان را نشان دهد (هینزمن[10] و همکاران، 2008). تعهد سازمانی نیز یک نیروی روانی پایدار یا الزامی‌می باشد که افراد را متعهد به فعالیت های مرتبط در سازمان می کند (کاریه و بورکیه[11]، 2009).

[1] Chow & Holden

[2] Coleman

[3] Mowday

[4] Kanshiro

[5] Lijnse

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[6] Moorhead & Griffin

[7] Trevizan

[8] Ahmad

[9] Lee & Peccei

[10] Heinsman

[11] Carri’re & Bourque

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- شناخت و توصیف وضعیت رهبری تحول آفرین در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

2- شناخت و توصیف وضعیت تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

3- شناخت و توصیف وضعیت مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

4- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-1- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-2- شناخت و توصیف تاثیر مدیریت دانش بر تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان با فرمت ورد