عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA

کارایی نسبی :

مقصود از اندازه گیری کارایی نسبی مقایسه کارایی یک واحد با واحد های دیگری که ورودی ها و خروجی های نسبتا مشابهی دارد می باشد. روش های مختلفی برای اندازه گیری کارایی نسبی هست که بعضی از آنها روش های مطرح شده در علم اقتصاد می باشد و همچنین روش جدید دیگر در تحلیل پوششی داده‌ها می باشد .

اگرچه امروزه مدل های DEA به گونه قابل ملاحظه ای افزایش یافته اند اما دو تا از مدل های پایه ای DEA همان مدل های BCC و CCR می باشند .در این پژوهش زیرا از مدل CCR بهره گیری می گردد لذا به مطالعه آن می پردازیم.

مدل نسبت CCR:

در اندازه گیری نسبی واحد ها فارل برای ساختن یک واحد مجازی، بر مجموع موزون واحد ها تمرکز نمود و به عنوان یک الگوی سنجش متداول برای اندازه گیری کارایی فنی ارتباط زیر را پیشنهاد نمود.

در صورتی که هدف مطالعه کارایی n واحد باشد که هر کدام دارای m  ورودی و s خروجی باشدکارایی واحد jام به صورت زیر محاسبه میشود.

که در آن:

Xij : اندازه ورودی iام برای واحد jام

Yri: اندازه خروجی rام برای  واحد jام

Ur: وزن داده شده به خروجی r ام

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

Vi: وزن داده شده به ورودی iام

برای ساختن مدل فرض کنید که n واحد هست و هدف، ارزیابی کارایی واحد تحت مطالعه و یا تصمیم گیرنده p (DMUP) می باشد که ورودی XmP ….. X2P, X3P X1P,  را برای خروجی های YsP ….. Y2P, Y3P Y1P, مصرف می کند. در صورتی که وزن های تخصیص داده شده به خروجی ها با U1,U2,U3,..,US و وزن تخصیص داده شده به ورودی ها با V1,V2,….,Vm نشان داده گردد، آنگاه کسر زیر بایستی حداکثر گردد.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه کارایی شرکت های بورسی با بهره گیری از روش تلفیقی TOPSIS وDEA و یافتن ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام می باشد.

1-3-2.اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه اندازه کارایی و اندازه عدم کارایی شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم بازده و پر بازده موجود در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA  با فرمت ورد