مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO

اساسا فرهنگ سازمانی از سه منبع سرچشمه می‌گیرد:

 • اول: باورها، ارزش‌ها و فرضیات بنیانگذاران
 • دوم: تجارب آموخته شده توسط اعضای گروه‌ها به‌عنوان اجزای سازمان در طول زمان
 • سوم: باورها، ارزش‌ها و فرضیات جدید که توسط اعضاء و رهبران جدید وارد سازمان می شوند

اگرچه هریک از این راه‌کارها و ابزارها تأثیر حیاتی در شکل‌گیری فرهنگ سازمانی اعمال می‌کنند اما بنیانگذاران سازمان مهم‌ترین تأثیر را دارند. آن‌ها نه تنها تعین کننده آرمان اصلی و زمینه محیطی برای فعالیت گروه جدید هستند، بلکه با انتخاب اعضای گروه، نحوه پاسخگویی به محیط و انجام گروه را نیز تعیین می‌کنند. به‌گونه یقین سازمان‌ها تصادفی یا یکباره شکل نمی‌گیرند، بلکه از یک طرف هدف‌گرا هستند و مقاصد خاصی دارند و از سوی دیگر، عده‌ای به‌خاطر دستیابی به آرمان‌های که به‌تنهایی قادر به دستیابی به آن‌ها نیستند، سازمان را شکل می‌‌دهند تا از طریق ایجاد هماهنگی گروهی به هدف‌های خود برسند (کونتر و همکاران، 1385، 107).

در مورد منشأ فرهنگ سازمانی بارون و گرینبرگ مطرح می‌کنند که چرا افراد درون یک سازمان در ارزش‌ها، توجه‌ها و تجارب مشترک ‌هستند. چندین عامل به پیش آمدن این حالت و حتی شکل‌گیری فرهنگ سازمانی کمک می‌کنند. نخست فرهنگ سازمان ممکن می باشد حداقل در یک بخش به‌وسیله بنیانگذاران شرکت پی‌ریزی گردد. این اشخاص غالبا از قابلیت‌ها و شخصیت‌های فردی پویا، ارزش‌های قوی و دید روشنی برخوردارند. دوم، فرهنگ سازمانی غالبا بیرون از حیطه تجارب سازمانی و به‌همراه محیط خارجی توسعه می‌یابد و سوم، فرهنگ با نیاز به حفظ روابط‌کاری مؤثر میان اعضای سازمان گسترش می‌یابد. در مجموع، فرهنگ سازمانی غالبا به‌وسیله اشخاص ذی‌نفوذ حال حاضر که هر روز در سازمان حاضرند، محیط خارجی که کارها در درون آن انجام می‌گیرند، ماهیت کسب و کار و کارکنانش شکل می‌گیرد (Greenberg & Baron, 2000, 297).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • اندازه ارتباط خلاقیت فردی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا
 • اندازه ارتباط طرفداری مدیران در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط هویت سازمانی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سازش با تعارض در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سیستم پاداش در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سیستم کنترل در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط خطرپذیری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط یکپارچگی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

                         اندازه ارتباط الگوهای ارتباطی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO با فرمت ورد