مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرآیند اجرای پژوهش

در این پژوهش آغاز با مطالعه ادبیات پژوهش و براساس مسآله اظهار شده، متغیرهای اصلی پژوهش شناسایی و فرضیه‌ها براساس چارچوب نظری و مدل پژوهش شکل گرفته‌اند. سپس داده‌های مورد نیاز برای سنجش و اندازه‌گیری متغیرهای فوق به‌وسیله پرسش‌نامه و به‌صورت میدانی از نمونه‌های انتخاب شده ازجامعه آماری پژوهش جمع‌آوری شده و تبدیل داده‌ها به امتیازات انجام گرفت. در ادامه با محاسبه مشخص‌های توصیفی متغیرها و جداول مربوطه، توزیع صفت‌های متغیرها مطالعه و در نهایت به آزمون فرضیه‌ها با در نظر داشتن مدل نهایی اقدام گردید.

3-3) روش پژوهش

اکثر مطالعات تحقیقی یک روش یا راهبرد را نشان می‌دهند که به سادگی قابل تشخیص می باشد و شامل رویه‌های مشترک خاص، مانند اظهار مسآله، جمع‌آوری اطلاعات و نتیجه‌گیری‌اند. جزئیات این رویه‌های خاص تا حدود زیادی با روش پژوهش معین می شوند (خاکی، 1383، 102). پژوهش حاضر با در نظر داشتن هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش اجرا، از نوع تحقیقات توصیفی با تآکید بر شاخه همبستگی می باشد. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد. به‌عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می گردد. نتایج این نوع تحقیقات می‌تواند به اتخاذ تصمیمات بهتر در جامعه مورد پژوهش کمک کند (سرمد و  بازرگان و حجازی، 1386).  این نوع تحقیقات در صدد یافتن راه های برای حل معضلات سازمان هستند.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اندازه ارتباط خلاقیت فردی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا
  • اندازه ارتباط طرفداری مدیران در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط هویت سازمانی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سازش با تعارض در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سیستم پاداش در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سیستم کنترل در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط خطرپذیری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط یکپارچگی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

                         اندازه ارتباط الگوهای ارتباطی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO با فرمت ورد