موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

4-1  مقدمه

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل های انجام شده بر مبنای روش تحقیقی که در فصل سوم به آن تصریح گردید، در این فصل ارائه گردیده می باشد.

آغاز داده های پژوهشی مرتبط با ویژگی های جمعیت شناختی توصیف و نمودارهای مربوط به توزیع ویژگی ها ترسیم  و در ادامه جداول مربوط به داده های جمع آوری شده از پرسشنامه ها برای هر یک از سوالات، به تفکیک گزینه های طیف لیکرت ارائه می گردد و به آزمون فرضیات مطرح شده با بهره گیری از آزمون های خی- دو(برای هریک از گروههای حسابرسی بطور جداگانه و سپس برای کل حسابرسان بطور یکجا)، دو جمله ای و t (آزمون t فقط برای داده هایی که توزیع آنها نرمال می باشد بهره گیری می گردد) پرداخته می­گردد. همچنین با بهره گیری از آزمون رتبه­ای فریدمن موانع رتبه بندی و مقایسه خواهند گردید

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری

دسته بندی : پایان نامه ارشد

دیدگاهتان را بنویسید