عنوان کامل پایان نامه :

 موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران

2-3-5 حسابرسی سیستم های کاربردی

حسابرس هنگام رسیدگی به سیستمهای کاربردی معمولا”دو نوع ارزیابی به اقدام می آورد( آریا، 1389، 257):

  • ارزیابی کلی در مورد قابلیت اتکای کنترل های سیستم کامپیوتری بر اساس آزمون های رعایت کنترل ها.
  • ارزیابی پردازش کامل و صحیح اطلاعات ورودی توسط سیستم کاربردی براساس آزمون های اثباتی

یک روش انجام آزمون ها و ارزیابی، آن می باشد که حسابرس تمام برنامه ها، فایلها و پردازشهای کامپیوتری سیستم کاربردی را مجموعه ای یکپارچه فرض کند که اطلاعات وارد آن  می گردد و پس از پردازش، به صورت اطلاعات و گزارش های خروجی خارج می گردد و بر این اساس، حسابرسی سیستم را به رسیدگی به اطلاعات ورودی و خروجی محدود نماید.در این روش مجموعه برنامه ها، فایل ها و سخت افزار کامپیوتری مانند یک جعبه در بسته می باشد که حسابرس به داخل آن کاری ندارد و حسابرسی سیستم به رسیدگی به اطلاعات ورودی و خروجی محدود می گردد.در روش دیگر،حسابرس به مقصود رسیدگی به کنترلهای عمومی و کاربردی و کنترل های بهره گیری کننده،   برنامه ها و فایل های کامپیوتری و پردازش سیستم کاربردی را نیز رسیدگی و ارزیابی می نماید.

روش اول به ” حسابرسی با دور زدن کامپیوتر”[1] یا “حسابرسی پیرامونی” وروش دیگر             ” حسابرسی درونی کامپیوتر”[2] نامیده می گردد.

20 Auditing Around Computer

21 Auditing Through Computer

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 اهداف این پژوهش بشرح ذیل می باشد:

  • شناسایی موانع پیاده سازی حسابرسی کامپیوتری در شهرداری تهران
  • اولویت بندی موانع موجود با بهره گیری از آزمون رتبه ای فریدمن
  • قابلیت بهره گیری از نتایج بدست آمده در راستای اقدامات بعدی و کمک به تهیه گزارش امکان سنجی حسابرسی کامپیوتری در محیط حسابرسی شهرداری تهران.

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید