مطالعه ارتباط کیفیت سود و نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

3-11- روش های آماری مورد بهره گیری

از آنجا که مدل‌های خطی مورد بهره گیری در این پژوهش شامل مدل‌های رگرسیونی می باشد، لذا در این بخش به تبیین مختصری پیرامون این نوع از مدل‌ها و مفروضات کلاسیک آن پرداخته می­گردد.

تحلیل رگرسیون در واقع بدنه اصلی مطالعات اقتصادسنجی را تشکیل می دهد، به گونه کلی،اقتصاد سنجی درمورد مدلهای رگرسیون و نحوه ی برآورد آنها بحث می کند. اقتصاد سنجی، روش هایی برای شناسایی و تخمین مدلهای با چند مجهول را ایجاد می کند؛ که این روش ها به محقق اجازه می دهد که استنتاجی علی معلولی در شرایطی غیر از شرایط آزمایشی کنترل شده ارائه دهد.

به کمک تکنیک های اقتصادسنجی می توان ضرایب مجهول مدل ساخته شده را برآورد نمود و سپس(در صورت مستقر بودن تعدادی فرض) به استنتاج آماری درمورد ی آن پرداخت. در اقتصاد سنجی اظهار می گردد که علاوه بر متغیرهای مستقل(متغیرهای تبیین دهنده) موجود درمدل رگرسیون، عوامل دیگری وجود دارند که اظهار کمّی آنها معمولاً دشوار می باشد و در نتیجه، وارد کردن آنها در مدل مقدور نیست. همچنین از طرف دیگر در دنیای واقعی همواره عناصر تصادفی غیرقابل پیش بینی وجود دارند که اساساً نمی توان آن را در مدل های ریاضی گنجاند. در نتیجه می توان استدلال نمود که مدل های ریاضی برای تبیین پدیده های اقتصادی دقیق نیستند و خطا دارند؛ که به این خطا، اصطلاحاً جمله اخلال می گویند، زیرا تعادل مدل ریاضی را مختل می کند.جهت هر تحلیل اقتصادسنجی بایستی به قابلیت دسترسی به داده‌های صحیح توجه نمود.انواع داده‌هایی که عموماً برای تحلیل‌های تجربی به کار می­رود، در قالب داده‌های سری زمانی، مقطعی و ترکیبی مطرح می گردند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

در داده‌های سری زمانی یک یا چند متغیر طی یک دوره زمانی مورد مطالعه قرار می­گیرند.این دوره می تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد.داده های سری زمانی به گونه کلی موضوع کار اقتصادسنجی کلان می باشد، که روش های اقتصادسنجی را در سطح کلان مطالعه می کند. در اقتصاد کلان عموماً از سری زمانی های سالانه یا فصلی بهره گیری می گردد چراکه جمع آوری اطلاعاتی مانند حسابهای ملی در فواصل کوتاه تر با دشواری های زیادی همراه می باشد. اما در اقتصاد سنجی مالی که داده ها در هر زمان به آسانی قابل گزارش هستند، بهره گیری از سری های زمانی ساعتی یا حتی دقیقه ای نیز امری غیر معمول نیست. که معمولاً از اندیس t برای داده های سری زمانی بهره گیری می کنند.

در داده‌های مقطعی مقادیر یک یا چند متغیر برای چند واحد یا مورد نمونه­ای در یک زمان یکسان جمع­آوری می­گردد. که معمولاً از اندیس i برای داده های مقطعی بهره گیری می کنند.

در داده‌های ترکیبی(تلفیقی)، واحد‌های مقطعی یکسان طی زمان مورد مطالعه قرار می­گیرند. پس حجم مشاهدات در داده های تلفیقی نسبتاً زیاد می باشد. در سالهای اخیر، کاربرد داده های تلفیقی در اقتصادسنجی افزایش بسیاری یافته می باشد.معمولاً داده های تلفیقی و مقطعی در اقتصادسنجی خرد به کار می طریقه، که موضوع آن مطالعه روشهای اقتصاد سنجی در اقتصادخرد می باشد(درخشان،1385).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 1-5- اهداف پژوهش

1-5-1- اهداف علمی پژوهش

ارزش و اعتبار قوانین هر علم و پژوهشی به روش شناختی که در آن به کار می رود بستگی دارد و هدف علمی این پژوهش ارزش و اعتبار بخشیدن به فرضیه های  پژوهش می باشد تا این پژوهش بتواند در بالا بردن سطح دانش عمومی مورد نیاز بهره گیری کنندگان موثر باشد و هم چنین زمینه ساز بستر مناسبی برای پژوهش های آتی در سایر مراکز آموزشی و پژوهشی باشد

  1. ارتباط بین کیفیت سود و نقدشوندگی
  2. ارائه چشم اندازی مناسب به سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران جهت انتخاب سهام با نقدشوندگی بالا
  3. شناسایی هزینه پنهان ضعف کیفیت سود در ارتباط با نقدشوندگی سهام و موارد مرتبط با حوزه این پژوهش.

1-5-2- اهداف کاربردی پژوهش

پژوهش هایی هستند که نظریه ها،قانون مندی ها و اصول و فنونی که در پژوهش های پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل جاری و واقعی به کار می گیرند.این نوع پژوهش ها به موثرترین اقدام تاکید دارند و علت ها را کمتر مورد توجه قرار می دهند. پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط کیفیت سود(کیفیت اقلام تعهدی،هموارسازی سود) بر نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  می پردازند که نتایج حاصله از این پژوهش می تواند مورد بهره گیری سرمایه گذاران،مدیران و سایر بهره گیری کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی قرارگیرد و هم چنین نتایج این پژوهش می تواتد زمینه ساز مطالعات آتی باشد.

1.روشن ساختن روابط بین کیفیت سود و نقد شوندگی سهام جهت کمک به سرمایه گذاران در جهت بر آورد ریسک عدم نقدشوندگی

2.فراهم آوردن اطلاعاتی که به مدیرانی که در در جهت افزایش نقدشوندگی وکاهش هزینه سرمایه ای را از مجرای شفافیت گزارشگری دنبال می کنند. .

پایان نامه - تز - رشته حسابداری


دیدگاهتان را بنویسید