عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

– انگیزش الهام بخش

این ویژگی توصیف کننده رهبرانی می باشد که از پیروان انتظارات بالا دارند و به آنان از طریق انگیزش، الهام می بخشند تا متعهد شوند و بخشی از چشم انداز مشترک سازمان باشند. در اقدام مدیران از سمبل ها و نمادهای احساسی جهت جلب توجه کوشش های اعضای گروه به رسیدن به چیزی فراتر از منافع شخصی خود بهره گیری می کنند. روح تیم توسط این نوع رهبری ارتقا می یابد. مثل این می باشد که نوعی انرژی فزاینده و محرک بر روح و روان اعضای سازمان تزریق گردد. رهبر الهام بخش با احساس های پیروان سرو کار دارد. اما او بیدار کردن احساس ها را با به کارگیری بحث، دلیل و برهان و بدون مراجعه به عواطف انجام می دهد او فعالیت گر می باشد و کوشش می کند که پیروان نسبت به علت و چرایی های آرمان مورد نظر آگاهی پیدا کند و نسبت به توانایی های خود برای دست یابی به آن باور داشته باشند (میدز و همکاران، 2011: 59).

به گونه کلی انگیزش الهام بخش شامل:

1- صحبت خوش بینانه درمورد آینده

2- صحبت توام با شور و حرارت راجع به آن چیز که که نیاز به انجامش می باشد

3- اظهار یک چشم انداز جالب و جذاب از آینده

4- اظهار اعتماد نسبت به این که اهداف حاصل خواهند گردید

5- ارائه یک تصویر مهیج از آن چه که بایستی مورد ملاحظه و توجه قرار گیرد

6- و موضع گرفتن در مورد مسائل بحث انگیز می باشد

بس در سال 1985 انگیزش الهام بخش را به عنوان زیر مجموعه ای از کاریزما توصیف نمود اما او این حقیقت را مشخص نمود که رهبران مجبور نیستند الهام بخش یا کاریزماتیک باشند. رهبران تحول آفرین برای برانگیختن پیروان به چیزی فراتر از چارچوب سنتی انگیزش و ارضای نیازها دست می یازند. آن ها به وسیله القای معانی چالش های موجود در کار پیروان و برانگیختن اهداف سیستمی و اشتیاق برای بهینه سازی دیگران را بر می انگیزد.

2-1-2-5- ملاحظه گری فردی

در نظر داشتن دیگران یکی از جنبه های مهم رهبری تحول آفرین می باشد. این موضوع تاثیر مثبتی بر رضایت فوری پیروان، رهبران و به گونه کلی اثربخشی دارد(باس، 1997).این عامل نمایانگر مدیرانی می باشد که جو حمایتی ایجاد می کنند که در آن با دقت به نیازهای یکایک پیروان گوش می دهند. این رهبران ممکن می باشد از تفویض به عنوان وسیله ای جهت کمک به رشد پیروان توسط چالش های شخصی بهره گیری کنند. ملاحظه گری فردی نشان دهنده کوشش سازکار رهبران برای رفتار با هر کسی به عنوان یک بشر مهم و اقدام به عنوان سرپرستی که همواره کوشش در توسعه ظرفیت بالقوه پیروانش دارد، می باشد.

به گونه کلی ملاحظه گری فردی شامل:

1- صرف وقت در جهت آمورش و مربی گری

2- رفتار کردن با دیگران به عنوان اشخاص و نه صرفا اعضای گروه

3- توجه اشخاص به عنوان صاحبان نیازها و توانایی ها و آمال و آرزوهای متفاوت از یکدیگر

4- کمک به دیگران برای رشد و توسعه توانایی هایشان

5- گوش دادن با توجه و دقت به علائق و خواسته های دیگران

6- توسعه فردیت و تسهیل رشد افراد می باشد

با در نظر داشتن موارد ذکر گردیده می توان گفت شرکت های امروزی نیاز به رهبرانی دارند که آنها را برای ادامه حیات، رشد داده و متحول سازد در حقیقت بدون وجود وجود مدیران و رهبران تحول گرا پدید آوردن تحولات در شرکت ها به گونه قطع مشکل خواهد بود. (حسینی و ضیاءالدینی، 1392).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- شناخت و توصیف وضعیت رهبری تحول آفرین در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

2- شناخت و توصیف وضعیت تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

3- شناخت و توصیف وضعیت مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

4- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-1- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-2- شناخت و توصیف تاثیر مدیریت دانش بر تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان با فرمت ورد