مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO

فرهنگ سازمانی از دیدگاه دنیسون: دانیل دنیسون تحقیقاتی را در زمینه فرهنگ سازمان و تغییر در سازمان انجام داده می باشد، وی در مدل خود ابعاد فرهنگ را برای سازمان‌ها در چهار محور اصلی شامل درگیر شدن در کار، سازگاری، انطباق‌پذیری و رسالت در نظر می‌گیرد. هریک از این ابعاد با سه شاخص اندازه‌گیری می شوند.

 • درگیرشدن در کار: این ویژگی با سه شاخص توانمندسازی، تیم‌سازی و توسعه قابلیت‌ها اندازه‌گیری می گردد. سازمان‌های اثربخش افرادشان را توانمند می‌سازند، سازمان را بر مبنای تیم‌های کاری تشکیل می‌دهند و قابلیت‌های منابع انسانی را در همه سطوح توسعه می‌دهند. تعهد در بین افراد سازمان افزایش می‌یابد و خود را به‌عنوان پاره‌ای از پیکره سازمان احساس می‌کنند که در تصمیم‌گیری تأثیر دارند و این تصمیمات می باشد که بر کارشان مؤثر می باشد و کار آن‌ها مستقیما با اهداف سازمان پیوند دارد.
 • سازگاری: این ویژگی با سه شاخص ارزش‌های بنیادی، توافق و هماهنگی و انسجام اندازه‌گیری می گردد. تحقیقات نشان داده می باشد که سازمان‌هایی که اغلب اثربخش هستند با ثبات و یکپارچه بوده و رفتار کارکنان از ارزش‌های بنیادین نشأت گرفته می باشد. رهبران و پیروان در رسیدن به توافق مهارت یافته‌اند (حتی زمانی که دیدگاه‌هایی مخالف یکدیگر دارند) و فعالیت‌های سازمانی به‌خوبی متناسب و پیوسته شده می باشد. سازمان‌هایی با چنین ویژگی‌هایی، دارای فرهنگ قوی و متمایز و به‌گونه کلی کافی بر رفتار کارکنان نفوذ دارند.
 • انطباق‌پذیری: این ویژگی با سه شاخص ایجاد متغیر، مشتری‌گرایی و یادگیری سازمانی اندازه گیری می گردد. سازمان‌هایی که به‌خوبی منسجم هستند به‌سختی تغییر می‌یابند. لذا یکپارچگی درونی و انطباق‌پذیری بیرونی را می‌توان مزیت و برتری سازمان‌ به حساب آورد. سازمان‌های سازگار به‌وسیله مشتریان هدایت می شوند، ریسک‌پذیر هستند، از اشتباه خود پند می‌گیرند و ظرفیت و تجربه ایجاد تغییر را دارند. آن‌ها به‌گونه مستمر در حال بهبود توانایی سازمان در جهت ارزش قائل شدن برای مشتریان هستند. این سازمان‌ها معمولا رشد فروش و افزایش در سهم بازار را تجربه می‌کنند.
 • رسالت: این ویژگی با سه شاخص گرایش و جهت‌گیری استراتژیک، اهداف و مقاصد و چشم‌انداز اندازه‌گیری می شوند. شاید به‌توان گفت مهم‌ترین ویژگی فرهنگ سازمانی رسالت و مأموریت آن می باشد. سازمان‌هایی که نمی‌دانند به‌کجا می‌طریقه، وضعیت موجودشان چیست، معمولا به بیراهه می‌طریقه. سازمان‌های موفق درک روشنی از اهداف و جهت خود دارند، به‌طوری که اهداف سازمانی و اهداف استرتژیک را تعریف کرده و چشم‌انداز سازمان را به روشنی ترسیم می‌کنند. وقتی یک سازمان مجبور می باشد رسالت خود را تغییر دهد، تغییر در استراتژی، ساختار و فرهنگ الزامی می باشد (مطلبی، 1390،‌ 46).

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 • اندازه ارتباط خلاقیت فردی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا
 • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 • اندازه ارتباط طرفداری مدیران در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط هویت سازمانی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سازش با تعارض در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سیستم پاداش در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط سیستم کنترل در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط خطرپذیری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
 • اندازه ارتباط یکپارچگی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

                         اندازه ارتباط الگوهای ارتباطی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO با فرمت ورد