مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA

ریسک[1] :

نوسان پذیری بازده سرمایه گذاری را ریسک سرمایه گذاری می نامند. تجزیه و تحلیل گران مالی تمامی ریسکی که یک سرمایه گذاری دارد را ریسک کل سرمایه گذاری می نامند و آن را به دو دسته تقسیم می‌کنند. آن دسته از ریسک هایی که ماهیتا وجود دارند از قبیل ریسک بازار و یا ریسک نوسان نرخ بهره و ان دسته از ریسک هایی که برای اوراق خاصی هست از قبیل ریسک مالی و تجاری.

ریسک از منظر کلی به دو دسته تقسیم می گردد. ریسک غیر سیستماتیک و ریسک سیستماتیک

ریسک سیستماتیک[2] :

ریسک سیستماتیک عبارت از عدم اطمینان از باده آتی به دلیل عدم امکان کنترل حرکت های بازار به عنوان یک کل می باشد .این ریسک ماهیتی بیرونی داشته و منشا آن نیروهای خارج از شرکت نظیر فاکتور های اقتصاد کلان، تغییر قوانین ،مقررات مالیاتی، تغییر نرخ بهره و …. که موثر بر کل اقتصاد هستند می باشد. ( محارمی ،1391)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

1-11-2.ریسک غیر سیستماتیک [3]:

آن بخش از ریسک کل می باشد که منحصر به یک شرکت یا صنعت می باشد .عواملی از قبیل مدیریت، ظرفیت، ترجیحات  مصرف کننده و اعتصابات کارگری باعث نوسان در بازده های یک شرکت می گردد. عوامل غیر سیستماتیک اکثرا مستقل از عوامل تأثیر  گذار بر بازار اوراق بهادار هستند .زیرا این عوامل یک شرکت را تحت تأثیر  قرار می دهند و آنها بایستی برای هر شرکت مطالعه شوند.

ریسک غیر سیستماتیک توسط انحراف معیار مورد محاسبه قرار می گیرد. که از طریق فرمول زیر محاسبه می گردد :

[1] risk

[2] Systematic risk

[3] Unsys risk

سوالات یا اهداف پایان نامه :

هدف اصلی پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه کارایی شرکت های بورسی با بهره گیری از روش تلفیقی TOPSIS وDEA و یافتن ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام می باشد.

1-3-2.اهداف فرعی پژوهش :

  • مطالعه اندازه کارایی و اندازه عدم کارایی شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم بازده و پر بازده موجود در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA  با فرمت ورد