عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد

. برنامه ریزی استراتژیک

برنامه‌ریزی استراتژیک را می‌توان‌ کوشش منظم و سازمان یافته در جهت‌ اتخاذ تصمیمات و مبادرت به اقدامات‌ بنیادی تعریف نمود که به موجب آن ها، اینکه یک سازمان چیست، چه می کند، و چه اموری انجام می‌دهد، مشخص‌ خواهد گردید. برنامه‌ریزی استراتژیک‌ ارتباطات و مشارکت را سهولت‌ بخشیده، علائق و ارزش های ناهمگرا را با یکدیگر همسو و منطبق می کند و تصمیم‌گیری منظم واجرای‌ موفقیت ‌آمیز راترویج وتشویق خواهد نمود. معمولا گفته می گردد که در اقدام‌ شرکت ها کمتر منابع خود را مطالعه و تجزیه و تحلیل می‌کنند و مسائل‌ محیطی را در نظر می‌گیرند، بلکه‌ شرکت ها در اقدام تصمیمات خود را روی‌ یک سلسله مراتبی که چه چیزی تأثیر بیشتری دارد و چه چیزی تأثیر کمتری‌ دارد، اتخاذ می‌کنند. اما بایستی گفت که با گذشت زمان این نظر تغییر خواهد نمود و شرکت ها مجبور خواهند گردید که به‌ برنامه‌ریزی استراتژیک روی آورند و اساس برنامه‌ریزی استراتژیک نیز بر پیش‌بینی استوار می باشد. پس‌ شرکتی که در یک محیط پرتلاطم و دائما در حال تغییر بسر می‌برد،بهتر می باشد که برای مقابله با تغییرات‌ محیطی، کوشش های جهت پیش‌بینی‌ کردن آینده انجام دهد. برنامه‌ریزی‌ استراتژیک برای سازمان ها و شرکت ها مبتنی بر این فرض می باشد که رهبران و مدیران این سازمان ها و شرکت ها، اگر بخواهند سازمان ها و شرکت ها، اگر بخواهند سازمان ها و شرکت هایشان در سال هایی که در پیش‌رو دارند، رسالت‌ خود را به نحو مطلوبی به تحقق‌ برسانند و مراجعین و مشتریانن را راضی نگه دارند، بایستی خود استراتژیست های کارساز باشند. این‌ رهبران و مدیران بایستی نهایت بصیرت و آگاهی را در قلمرو تحت کنترل خود به‌ کار گیرند و برای این کار نیازمند آنند که برای تطبیق با محیط متغیر، استراتژی های کارساز تدوین کنند و برای تصمیم‌گیری‌شان بایستی مبناهای‌ استوار و قابل دفاع برپا نمایند. در واقع‌ برنامه‌ریزی استراتژیک ‌یک فرآیندی‌ می باشد مرکب از یک سری تصمیمات‌ مرتبط و به هم تنیده شده،که به تهیه‌ یک خط مشی مؤثر برای مؤسسه منجر می گردد(اسماعیل پور،1386: 22).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

هنری مینتزبرگ، استراتژیست معروف کانادایی، پنج تعریف از استراتژی ارائه داده می باشد که به آن میتوان P5 نام نهاد. یعنی می توان استراتژی را به معنای طرح و نقشه، و یا صف آرایی، و یا الگو، و یا موضع، و یا دیدگاه تعریف نمود.

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اهداف علمی:

مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و گرایش استراتژیک در شرکت دخانیات

  • اهداف عملی:

ارائه راهکارهایی به مقصود بهبود عملکرد سازمانی و نوآوری از طریق مدیریت دانش و گرایش استراتژیک

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین مدیریت دانش و جهت گیری استراتژیک با در نظر گرفتن تأثیر نوآوری و عملکرد  با فرمت ورد