مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO

) مفهـوم اطلاعات: دومین سطح مدیریت دانش را اطلاعات تشکیل می‌دهد. این سطح، داده‌های کمی اختصار شده را در بر می‌گیرد که گروه بندی، ذخیره، پالایش و سازماندهی شده‌اند تا بتوانند معنی‌دار شوند. این داده‌ها هم دانش را نشان نمی‌دهند. آن‌ها نشانگر آغاز مدیریت اطلاعات هستند، اطلاعاتی که مدیر می‌تواند به‌کارگیرد تا کاری بیش از پردازش مراوده فردی انجام دهد. اطلاعات غالباً تشکیل اعداد و ارقام، کلمات و گزاره‌های انباشته شده را به خود گرفته و معنایی را ارائه می کند که بزرگتر از آن چیزی می باشد که از داده‌های خام مکشوف می گردد. اما نظریه‌پردازان و دست‌اندرکاران دانش همگی بر این باورند که این اطلاعات می باشد و نه دانش (رادینگ، 1383، 39).

2-2-2-3)  مفهـوم دانش: پیچیدگی مفهوم دانش باعث شده می باشد که دیدگاه‌های مختلفی در خصوص آن شکل بگیرد. رادینگ معقتد می باشد که برای بعضی، دانش سازمانی فرزانگی می باشد که نتیجه یادگیری و تجربه می باشد. برای بعضی دیگر دانش سازمانی فقط یادگیری، یا فقط تجربه می باشد، برای بعضی دیگر دانش سازمانی، اطلاعات یا داده می‌باشد.

دانش، فراتر از داده‌ها و اطلاعات می باشد. تراگل[1]، دانش را اینگونه تعریف نموده می باشد:

دانش اطلاعات در زمینه +  درک مسئله

اکثر مردم، به‌گونه شهودی فکر می‌کنند که دانش، وسیع‌تر، عمیق‌تر و غنی‌تر از داده‌ها و اطلاعات می باشد. مردم معمولاً هنگام گفت و گو درمورد صاحبان  دانش، تصویر کسانی را که ارائه می‌دهند که در زمینه‌ای خاص دارای اطلاعاتی زیاد، عمیق و قابل اعتماد بوده و اشخاصی هوشمند و تحصیل کرده‌اند. مردم لفظ دانشمند یا دانشور را برای یادداشت، کتاب راهنما و یا پایگاه‌های اطلاعاتی به کار نمی‌برند حتی اگر این موارد به‌وسیله افراد صاحب دانش تدوین شده باشند (داونپورت و پروساک، 1379، 28). داونپورت و پروساک در مقاله ای با عنوان «اصول مدیریت دانش» دانش را این‌گونه تعریف کرده‌اند:

[1]  Truggle

سوالات یا اهداف پایان نامه :

  • اندازه ارتباط خلاقیت فردی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا
  • اندازه ارتباط طرفداری مدیران در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط هویت سازمانی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سازش با تعارض در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سیستم پاداش در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سبک رهبری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط سیستم کنترل در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • اندازه ارتباط خطرپذیری در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا
  • اندازه ارتباط یکپارچگی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.ا

                         اندازه ارتباط الگوهای ارتباطی در به‌کارگیری دانش در بین کارکنان نیروی دریایی ارتش ج. ا.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش درستاد نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی -F5LJ_PJO با فرمت ورد