عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA

.تابع تولید کاب – داگلاس

این تابع یکی از توابع مهم و کاربردی در اقتصاد می باشد. این تابع دارای قابلیت تبدیل به فرم خطی لگاریتمی می باشد. تابع تولید کاب – داگلاس دارای مشخصات ذیل می باشد :

Q=X0x1

که در آن :

Q  : حدکثر ستاده تولید شده به وسیله A1  تا Am  می باشد .

اگر Q حداکثر مقدار ستاده یا مقدار ستاده کارا باشد و Qj  اندازه ستاده تولید شده در واحد j   هنگامی که نهاده های Aij  یا Amj مصرف شده باشد، می‌توان نوشت :

 

Q≤X0x1

اگر از طرفین ارتباط ی فوق لگاریتم گرفته گردد داریم :

LnQj=ln x0 +

qj≤x0 +

که در آن :

,        x0 = ln x0               ,   aij = lnA      qj = ln Q j

حال به تخمین پارامترهای تابع می پردازیم .

اگر x1 , x2 ,… , xn  را حداقل  انحراف بین qj  نظاره شده و حداکثر مقدار تولید ممکن را  تعریف کنیم با استافده از مدل برنامه ریزی خطی می‌توانیم پارامترهای تابع را برآورد کنیم (عالم تبریز و یونسیان، 1391، صص 149-150).

 

بهره گیری از تابع تولید برای تعیین اندازه کارایی

این روش بیشتر در تجزیه تحلیل مسائل اقتصادی کاربرد دارد. اولین گام در بهره گیری از این روش انتخاب یک نوع تابع مناسب برای تابع تولید کی باشد. طریقه کلی این به این شکل می باشد که بعد از انتخاب نوع تابع مناسب برای تابع تولید با بهره گیری از اطلاعات مربوط به مقادیر نهاده ها و ستاده های واحد های تحت ارزیابی پارامتر های تابع انتخاب شده تخمین زده می گردد و سپس کارایی واحد های تحت مطالعه مشخص می گردد.

 

بازده به مقیاس

بازده به مقیاس مفهومی می باشد بلند مدت که منعکس کننده نسبت افزایش در خروجی به ازاء افزایش در اندازه ورودیهاست. بازده به مقیاس می‌تواند ثابت [1]، و یا متغیر[2] باشد. نسبت بازده ثابت به مقیاس وقتی صادق می باشد که افزایش در ورودی به همان نسبت موجب افزایش خروجی گردد. بازده صعودی به مقیاس آنست که اندازه خروجی به نسبتی بیش از اندازه افزایش در ورودی ها افزایش یابد و در صورتیکه اندازه افزایش در خروجی ها کمتر از نسبتی باشد که در ورودی ها افزایش داده شوند بازده نزولی نسبت به مقیاس ایجاد شده می باشد. بازده به مقیاس در یک تابع تولید را می‌توان بر حسب نمودارهای زیر نمایش داد. در این نمودارها شیب منحنی رسم شده از مبدا به سطح تولید این مورد را نشان می دهد که آیا بازده به مقیاس صعودی ثابت یا نزولی می باشد. (مهرگان، 1383)

[1] Constant return to scale

[2] Variable return to scale

سوالات یا اهداف پایان نامه :

 

هدف اصلی پژوهش :

هدف اصلی پژوهش حاضر، مطالعه کارایی شرکت های بورسی با بهره گیری از روش تلفیقی TOPSIS وDEA و یافتن ارتباط آن با ریسک غیر سیستماتیک و بازده سهام می باشد.

1-3-2.اهداف فرعی پژوهش :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • مطالعه اندازه کارایی و اندازه عدم کارایی شرکت های مختلف بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم بازده و پر بازده موجود در بورس اوراق بهادار تهران
  • مطالعه شرکت های کم ریسک و پر ریسک موجود در بورس اوراق بهادار تهران

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین کارایی و ریسک غیر سیستماتیک و بازده با رویکرد تلفیقی TOPSIS – DEA  با فرمت ورد