عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان

تعهد مستمر[1]: تعهد مستمر به عنوان تمایل برای ماندن در یک سازمان تعریف شده می باشد. کارکنانی که ارتباط اولیه آنان با سازمان بر مبنای تعهد مستمر می باشد، در سازمان باقی می مانند. در واقع افراد به خاطر نیازهایی که به کار در سازمان دارند، به خدمت خود در آن سازمان ادامه می دهند (فرهنگی و حسین زاده، 36:1388).

تعهد هنجاری[2]: تعهد هنجاری احساس الزام به ماندن در یک سازمان می باشد. این نوع تعهد در نتیجه فرایند اجتماعی شدن در یک فرهنگ می باشد. این نوع نگاه به تعهد می باشد که رفتار متعهد را مشخص می ‌کند، زیرا که او بر این باور می باشد که چیزهای اخلاقی و درست در جریان می باشد. افرادی که دارای تعهد هنجاری قوی می باشند، در سازمان می مانند زیرا احساس می کند بایستی بمانند و فکر می کنند ادامه فعالیت در سازمان وظیفه ی آنها می باشد (فرهنگی و حسین زاده، 36:1388).

رهبری تحول آفرین: رهبری تحول آفرین در ارتباط با تغییر اجتماعی و سازمانی می باشد و به همان نسبت موجب تغییر در تفکر و وضعیت انگیزشی پیروان خواهد گردید (پاور[3] 2003 :399).

بر اساس تعریف رابینز 4 بعد از رهبری تحول گرا به تبیین ذیل می باشد (رابینز، ترجمه اعرابی و تقی زاده مطلق، 334:1390).

فرمندی یا نفوذ آرمانی: یا رهبری فره، سرافرازی، فرهمندی، تکریم و وفاداری بی زیرا و چرای پیروان از رهبری می باشد که حس آرمانی را انتقال می دهد. نفوذ مطلوب باعث می گردد که رهبران به عنوان مدل هایی از تأثیر و الگوی رفتار برای پیروان باشند.(رابینز، ترجمه اعرابی و تقی زاده مطلق، 334:1390).

توجه و ملاحظه فردی: در نظر داشتن تفاوت های فردی پیروان و احساسات شخصی و نیازهای آنان و ارتباط با تک تک آنها و تحریک آنها از طریق واگذاری مسئولیت برای یادگیری و تجربه یا به بیانی دیگر توجه فردی به هر یک از زیر دستان به عنوان اشخاص منحصر به فردی که بایستی نیازهای شخصیت آنان را در سازمان هنگام انجام وظایف محوله مورد توجه قرار داد.(رابینز، ترجمه اعرابی و تقی زاده مطلق، 334:1390).

ترغیب ذهنی: برانگیختن پیروان بوسیله رهبری به مقصود کشف راه حلهای جدید و تفکر مجدد در مورد حل معضلات سازمانی توسط پیروان می باشد. در واقع رفتار رهبر، چالشی را برای پیروان ایجاد می کند که دوباره در مورد کاری که انجام می دهند، کوشش و کوشش و در مورد چیزی که می تواند انجام یابد دوباره تفکر کنند (رابینز، ترجمه اعرابی و تقی زاده مطلق، 334:1390).

انگیزش الهامی: برانگیختن و بالا بردن انگیزش در پیروان که با توسل به احساسات آنها صورت می پذیرد تاکید انگیزش الهام بخش بر احساسات و انگیزه های درونی می باشد نه بر تبادلات روزانه بین رهبر و پیروان (رابینز، ترجمه اعرابی و تقی زاده مطلق، 334:1390).

[1] Continuance Commitment

[2] Normative Commitment

[3] Pawar

سوالات یا اهداف پایان نامه :

اهداف پژوهش

1- شناخت و توصیف وضعیت رهبری تحول آفرین در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

2- شناخت و توصیف وضعیت تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

3- شناخت و توصیف وضعیت مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

4- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر تعهد سازمانی کارکنان از طریق متغیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

5-1- شناخت و توصیف تاثیر رهبری تحول آفرین بر مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

5-2- شناخت و توصیف تاثیر مدیریت دانش بر تعهد سازمانی در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان.

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :  مطالعه ارتباط بین رهبری تحول آفرین و تعهد سازمانی با در نظر داشتن تأثیر میانجی مدیریت دانش در اداره آموزش و پرورش شهرستان رفسنجان با فرمت ورد