مطالعه ارتباط بین توجه مشتریان نسبت به تبلیغات و اندازه ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس

فرضیه فرعی:

1- بین باورهای اقتصادی افراد به تبلیغات و اندازه ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس ارتباط هست.

2- بین مزایای اجتماعی افراد در تبلیغات و اندازه ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس ارتباط هست.

3- بین باورهای اخلاقی در تبلیغات و اندازه ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس ارتباط هست.

4- بین باورهای قانونی در تبلیغات و اندازه ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس ارتباط هست.

5- بین مفید بودن شخصی تبلیغات و اندازه ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس ارتباط هست.

 

1-6 تعریف نظری و عملیاتی

1-6-1 تعریف نظری واژه ها

تبلیغات:شکلی از روابط غیر شخصی هزینه دار در مورد یک سازمان،محصولات آن و یا فعالیتهایش می باشد که از طریق رسانه عمومی،مخاطبان را هدف قرار می دهد.(محمدیان،1385)

1-6-2تعاریف عملیاتی واژه ها

1-6-2-1- توجه نسبت به تبلیغات

برای سنجش توجه نسبت به تبلیغات از پرسشنامه ای 30 سوال 5 گزینه ای بهره گیری می گردد.این پرسشنامه به صورت مستقیم تنظیم شده که گزینه کاملا موافقم امتیاز 5،موافقم امتیاز4،نظری ندارم امتیاز 3،مخالفم امتیاز 2 و کاملا مخالفم امتیاز 1 در نظر گرفته شده می باشد.

باورهای اقتصادی نسبت به تبلیغات:برای سنجش این متغیر از 8 سوال پنج گزینه­ای بهره گیری می­گردد.

مزایای اجتماعی نسبت به تبلیغات: برای سنجش این متغیر از 8 سوال پنج گزینه­ای بهره گیری می­گردد.

باورهای اخلاقی نسبت به تبلیغات: برای سنجش این متغیر از 4 سوال پنج گزینه­ای بهره گیری می­گردد.

باورهای قانونی نسبت به تبلیغات: برای سنجش این متغیر از 5 سوال پنج گزینه­ای بهره گیری می­گردد.

مفید بودن شخصی تبلیغات نسبت به: برای سنجش این متغیر از 5 سوال پنج گزینه­ای بهره گیری می­گردد.

همچنین برای سنجش اندازه ارتقا فروش از پرسشنامه ای 4 سوال پنج گزینه ای بهره گیری می گردد .

سوالات یا اهداف پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

تعیین ارتباط بین توجه افراد نسبت به تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

 

اهداف فرعی:

1- تعیین ارتباط بین باورهای اقتصادی افراد نسبت به تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

2- تعیین ارتباط بین مزایای اجتماعی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

3- تعیین ارتباط بین باورهای اخلاقی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

4- تعیین ارتباط بین باورهای قانونی افراد در تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

5- تعیین ارتباط بین مفید بودن شخصی تبلیغات و ارتقا فروش خدمت در شعب بانک ملی شهر بندرعباس

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان : مطالعه ارتباط بین توجه مشتریان نسبت به تبلیغات و اندازه ارتقاء فروش خدمت در شعب بانک ملی شهرستان بندرعباس  با فرمت ورد